Olej FUCHS

» Opis zapytania

Biuro Zamówień i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenie oferty w II rundzie zapytania RFX na dostawę (prosimy o uwzględnienie maks. rabatów cenowych):

- OLEJ PRZEKŁADN.FUCHS RENOLIN UNISYN CLP 220 DIN 51517-3 lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych niż olej FUCHS w ilości: 56 kg.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dostarczyć towar jednorazowo w pojemnikach po ok. 18,6 kg.-------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny. Producentem wskazanego oleju jest firma FUCHS OIL. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich czy patentowych.
- Składając ofertę prosimy o dołączenie karty charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty i spełnienia wymagań w zakresie równoważności oferowanego produktu.
------------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- nazwa oferowanego produktu / Producent (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać wymagane dane dotyczące produktu i producenta)
- przy dostawie wymagana karta charakterystyki produktu.

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail.
Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się