Dostawa smarów przemysłowych do TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A. – Biuro Zamówień i Umów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę:

1.SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4 S3 (017-030-485-0) lub produkt równoważny w ilości: - 130,00 kg.
Zamawiający wymaga dostaw smaru w opakowaniach o maksymalnej pojemności a’10kg.

2.SMAR LUBRICURVE EASIPUMP DO SYSTEMU QHI - MODYFIKATOR TARCIA (017-508-680-0) lub produkt równoważny w ilości: - 60,00 kg. Zamawiający dopuszcza składania ofert na dostawę smaru w opakowaniach o pojemności od a’10kg do a’20kg.

Z uwagi na pilność zakupu oraz fakt, że Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia kolejnej rundy zapytania prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem rabatu cenowego na oferowane smary.

---------------------------------------
UWAGI:
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkt równoważny dla poz. 2 zapytania dla której oferowany produkt równoważny będzie posiadał parametry nie gorsze niż produkt oryginalny producenta: Whitmore – Rail Tech Papla (Whitmore BioRail). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych producenta.
- Składając ofertę, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kartę charakterystyki oferowanego produktu celem weryfikacji złożonej oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A.-Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14 - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- towar musi być fabrycznie nowy,
- gwarancja – (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy od dnia dostawy),
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- producent (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać nazwę producenta oferowanego produktu oraz wielkość opakowania)

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się:
- podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail. Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do maszyn, urządzeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się