Sukcesywna dostawa produktów chemicznych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa produktów chemicznych dla Wrocławskiego Parku Wodnego S.A., zwanych dalej Produktami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 10% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 10% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
6. Produkty dostarczane przez Wykonawcę muszą być: pozbawione wad, opatrzone w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania, powinny posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach.
7. Dostawa Produktów odbywać się będzie w odpowiednio bezpiecznych opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), środkiem transportu Wykonawcy zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego.
9. Miejscem dostawy jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. zlokalizowany przy ul. Borowskiej 99, 50-558 Wrocław.
10. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

24000000-4 Produkty chemiczne
24311411-1 Kwas siarkowy
24311470-2 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)
24311520-8 Wodorotlenek sodu
24312120-1 Chlorki
24312123-2 Chlorek poliglinowy
24962000-5 Chemikalia do uzdatniania wody

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy.
14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy.
20. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
21. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu asortymentowo-cenowym, który będzie stanowił Załącznik nr 1 do Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się