Obsługa serwisowa wag oraz wzorców masy w 2019r.

» Opis zapytania

Część I.
1. Przedmiot Zamówienie pt.: "Obsługa serwisowa wag oraz wzorców masy w 2019r" należy wykonać zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu i postanowień zawartych w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia pt.: "Projekt Umowy".
2. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje:
2.1. Obsługę serwisową wag (wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie:
- przeglądów okresowych
- przeglądy z przygotowaniem do wzorcowania i legalizacji
- konserwacji
- napraw
2.2 Wykonanie wzorcowania i legalizacji wag (wskazanych przez Zamawiającego) wraz z dokumentacją końcową.
2.3 Obsługę serwisową wzorców masy zgodnie z wykazem zawartym w Projekcie Umowy.
2.4 Wykonanie napraw doraźnych na wezwanie Zamawiającego, według bieżących potrzeb wynikających z aktualnego stanu technicznego wag (wskazanych przez Zamawiającego).
3. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
4. Miejscem świadczenia usługi jest Oddział Huta Miedzi "Głogów" lub poza siedzibą Zamawiającego.
5. Pozostałe warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały określone w Załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia pt. "Projekt Umowy".
6. Ogólne Warunki Zamówień (OWZ) dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

Część II.
1. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone dla przedmiotowego postępowania przetargowego w Kryteriach Ogólnych SWZ.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w niniejszym Ogłoszeniu.
6. Termin - Pytania i odpowiedzi (SWZ):
6.1. zadawania pytań przez Oferenta: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
6.2.Udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego :1 dzień roboczy przed terminem składania ofert.
7. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny ryczałtowej (C).
9. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
10. Cena ma być podana w walucie: PLN.
11. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny za wykonanie Przedmiotu Zamówienia ( C ) oraz innych kryteriów odnoszących się do Przedmiotu Zamówienia (SWZ /Kryteria Specyficzne).
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie negocjacji (SWZ -Etap II) . Podczas negocjacji negocjowane będzie wynagrodzenie C.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się