Dostawa sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego i artykułów domowych oraz cateringowych

» Opis zapytania

Część I:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kuchennego, artykułów gospodarstwa domowego.
Kod CPV: 39220000-0 – Dostawa sprzętu kuchennego, artykuły gospodarstwa domowego
i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i sposób realizacji zawierają:
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dla Części I),
2) Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 4A do SIWZ – Wzór umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (maksymalnie 30 dni) od daty podpisania umowy.
4. Sposób realizacji umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe wyprodukowane
w 2018 roku. Termin gwarancji minimum 12 miesięcy na urządzenia w poz. 125, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177 tabeli z Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 A do SIWZ).
2)W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni opiekę serwisową sprzętu (czas reakcji na zgłoszenie) - w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki oraz czas skutecznej naprawy sprzętu - w terminie 7 dni. Skuteczna naprawa obejmuje:
• Naprawy sprzętu u użytkownika,
• Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy,
• W przypadku braku możliwości naprawy - wymiana sprzętu na nowy o tych samych parametrach technicznych.
3) Do dostarczonego towaru Wykonawca dołączy dokumenty gwarancyjne oraz instrukcję obsługi(użytkownika).
4) Sposób realizacji umowy:
a) dostawy będą realizowane jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30 dni (kryterium oceny ofert),
b) realizacja dostaw będzie się odbywała w godzinach: od 8:00 do 13:00 po zawiadomieniu Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed planowaną dostawą,
c) zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.
5) Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy:
a) Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
c) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
d) Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec dostawcy przez jego kooperantów.
Część II:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów domowych oraz cateringowych.
Kod CPV: 39220000-0 – Dostawa sprzętu kuchennego, artykuły gospodarstwa domowego
i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i sposób realizacji zawierają:
1) Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (dla Części II),
2) Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
3) Załącznik nr 4B do SIWZ – Wzór umowy.
3. Termin realizacji zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (maksymalnie 30 dni) od daty podpisania umowy.
4. Sposób realizacji umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty fabrycznie nowe wyprodukowane
w 2018 roku. Sposób realizacji umowy:
a) dostawy będą realizowane jednorazowo od dnia podpisania umowy do 30 dni (kryterium oceny ofert),
b) realizacja dostaw będzie się odbywała w godzinach: od 8:00 do 13:00 po zawiadomieniu Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed planowaną dostawą,
c) zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.
2) Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy:
a) Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości jeśli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
c) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
d) Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec dostawcy przez jego kooperantów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się