Naprawa pompy GRUNDFOS (…) oraz przegląd i regulacja szafy sterowniczej Grundfos Delta Control.

» Opis zapytania

Zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „prostym” ogólnodostępnym, którego przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:
„Naprawa pompy GRUNDFOS (…) oraz przegląd i regulacja szafy sterowniczej Grundfos Delta Control.”
nr postępowania: 2018/PP/TC/ZZ/04040/E
ZAKRES ZAMÓWIENIA
1. Zadanie będzie realizowane na podstawie podpisanego zamówienia przez Zamawiającego przesłanego w formie skanu Wykonawcy na wskazany w ofercie adres e-mail.
2. Specyfikacja jest załączona na platformie.
3. Zasady składania ofert:
1) Celem złożenia prawidłowej oferty można przeprowadzić wizję lokalną.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego za organizację wizji lokalnej jest Pan Leszek Durka tel. 608 698 726, e-mail: leszek.durka@tauron-cieplo.pl
Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z w/w pracownikiem
2) Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową TAURON Ciepło na wymaganych formularzach.
Wymagane dokumenty:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,
c) Oświadczenie o zrealizowanych zamówieniach – załącznik nr 3,
d) Aktualny KRS lub wypis z CEIDG.
3) Kryterium wyboru oferty jest cena -100%.
4) Oferent w cenie oferty winien uwzględnić wszystkie niezbędne materiały i prace do prawidłowego wykonania zadania.
5) Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce nieodpłatnego poboru energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji w trakcie postępowania lub prowadzenie negocjacji z wyłonionym Wykonawcą.
7) Zamawiający ma prawo do zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie. W taki przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
8) W razie pytań proszę kontaktować się z:
w zakresie procedury – Pan Leszek Konopelski, tel. 32/7358283, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl
w zakresie przedmiotu zamówienia – Pan Leszek Durka tel. 608 698 726, e-mail: leszek.durka@tauron-cieplo.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się