Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w podziale na 2 części w ilości i asortymentach określonych w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ.
2. Wszystkie produkty powinny posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz datą przydatności ich stosowania (jeżeli dotyczy).
3. Warunki dostaw przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do obiektów Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. do magazynów położonych w budynkach w
• Lądku Zdroju:
o „Dyrekcja” ul. Wolności 4,
o „Jubilat” ul. Wolności 4a ,
o „Jan” ul. Paderewskiego 7,
o „Wojciech” pl. Mariański 13,
o Restauracja „Zdrój Wojciech” (I piętro), ul. Mariański 13,
o „Adam” ul. Wolności 2,
o Wydział Budowlany, Pl. Mariański 14a;
• Długopolu Zdroju
o „Mieszko” ul. Zdrojowa 8,
o „Karol” ul. Zdrojowa 16,
o „Dąbrówka” ul. Wolna 4,
transportem Wykonawcy i na jego koszt do godziny 13.00 w dni robocze Zamawiającego. Dostawy odbywają się po pisemnym zamówieniu (faks, e – mail) ilości oraz asortymentu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do jednej dostawy każdego miesiąca, w terminie określonym w ofercie (pozacenowe kryterium oceny ofert). Ewentualne zmiany dotyczące zamówienia i mogą odbywać się w formie telefonicznej.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia będzie wolny od cech powszechnie uznawanych za wady jakościowe. Dostarczone towary powinny być nie później niż w połowie terminu przydatności do użycia oznaczonego na opakowaniu – jeżeli dotyczy.
5. Opakowanie i oznakowanie dostawy: Produkty powinny być pakowane w opakowania jednostkowe. Produkty muszą być dostarczane w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach.
Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w sposób gwarantujący zachowanie najwyższej jakości produktu.
6. Zamawiający informuje, że ilości i asortyment podane w formularzach cenowych są jedynie szacunkowymi i mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od rodzaju i ilości przyjmowanych kuracjuszy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania przesunięć ilościowych między poszczególnymi pozycjami asortymentu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość dostaw nie może przekroczyć całkowitej wartości oferty Wykonawcy. Zamawiający gwarantuje zamówienie co najmniej 50% ilości asortymentu określonego w formularzach cenowych – załączniki od 1a do 1b.
7. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 70% wartości umowy na podstawie załączników nr od 1a do 1b, pozostałe 30% zostanie opcjonalnie zakupione w razie zajścia takiej potrzeby i w zakresie określonym przez Zamawiającego, do granicy pełnego wykorzystania wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w przypadku nie zamówienia 30% ilości asortymentu.
8. W przypadku dostawy towarów o nienależytej jakości Wykonawca będzie zobowiązany do jego wymiany na produkt zgodny z wymaganiami określonymi w formularzach cenowych od 1a do 1b w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji od Zamawiającego.
9. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę towar był kompatybilny z asortymentem, który Zamawiający zakupił wcześniej. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania dostarczonego towaru pod względem zgodności z SIWZ. Na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół, udostępniony na prośbę wykonawcy.
Zakres zamówienia zawiera się w
kwocie powyżej 30 tys. euro a poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: dz. U. 2018r. poz. 1986 ze zm. zwanej
dalej Pzp).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się