Dostawa wału wygarniacza ślimakowego węgla Kotła CFB1300

» Opis zapytania

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zamówień i Umów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:
WAŁ WYGARNIACZA ŚLIMAKOWEGO D=530 L=5993 RYS.P1008810 POZ.15 NR P1008840 KOCIOŁ CFB 1300 w ilości 1 sztuki

Dobór materiałów dostosowany do warunków pracy podajników (płaszcz zewnętrzny wału oraz pióra należy wykonać co najmniej ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 lub gatunku wyższego ) Dostawca dostarczy deklaracje zgodności oraz świadectwo odbioru 3.1.

Właścicielem dokumentacji jest firma:
SUMITOMO SHI FW ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:
- wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 1 w zakładce Dokumenty)
- opis oferowanego produktu równoważnego lub dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

W celu umożliwienia złożenia oferty równoważnej Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w trakcie której Wykonawcy będą mogli zapoznać się z przedmiotem zamówienia.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 2018-12-11 od godz.10:00 w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-500 Będzin.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej jest
Michał Rosołek tel. 516 111 570, e-mail michal.rosolek@tauron-wytwarzanie.pl

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14,
42-500 Będzin,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- Oferent składając ofertę gwarantuje niezmienność cen niezależnie od zamawianej ilości,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 18 miesięcy od daty montażu,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana dokumentacja jakościowa - Świadectwo Jakości wystawione w oryginale przez Wykonawcę, świadectwa 3,1 wg PN EN 10204:2006

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Proponowane kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji według podanej opcji.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

6. W zakładce dokumenty znajduje się następujące załączniki
- Załącznik nr 1 Oświadczenie o produkcie równoważnym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się