Modernizacja zbiornika podchlorynu - SUŚ na terenie Zakładu Wytwarzania Katowice TAURON Ciepło sp. z o.o.

» Opis zapytania

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja zbiornika podchlorynu - SUŚ na terenie Zakładu Wytwarzania Katowice TAURON Ciepło sp. z o.o.” według poniższego zaproszenia.

Nr postępowania 2018/PP/TC/ZZ/04096/E

Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet.
Warunki postępowania:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w umowie.
2. Termin składania ofert podany jest przez platformę Marketplanet.
3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania wobec Wykonawcy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.
4. Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów umowy.
5. Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie okoliczności cenotwórcze dotyczące przedmiotu zadania i zawrzeć je w cenie netto.

6. Celem złożenia oferty można przeprowadzić wizję lokalną przedmiotu zamówienia. W tym celu należy się kontaktować z Panem Marek Brzychcy, tel. 32 7358274, e-mail: marek.brzychcy@tauron-cieplo.pl
7. Cena jest jedynym kryterium wyboru. Cena – 100%
8. Oferent powinien załączyć do oferty m.in. skan następujących dokumentów:
a. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
b. Oświadczenie oferenta - załączniki nr 2,
c. Wykaz prac wraz z referencjami – załącznik nr 3,
d. Aktualny KRS lub wypis z Ewidencji, Pełnomocnictwa.
9. Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
10. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o udzielenie wyjaśnień do 3 dni od terminu składania ofert. Pytania należy kierować przez platformę zakupową.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia przetargu, negocjacji ceny (np. w formie aukcji) oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
13. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Oferentów są:
- w zakresie spraw technicznych i wizji lokalnej– Pan Marek Brzychcy, tel. 32 7358274, e-mail: marek.brzychcy@tauron-cieplo.pl;
- w zakresie organizacji postępowania – Pan Leszek Konopelski - tel. 327358283, 516110473, e-mail: leszek.konopelski@tauron-cieplo.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się