Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika i osprzętem, dostawy gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 do SIWZ (4 zdania), z tolerancją /-30%/ w każdej pozycji asortymentowej zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 36 miesięcy.
Zadanie 1 dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego oraz dostawy tlenu do tego zbiornika oraz przegląd instalacji gazów medycznych.
Zadanie 2 dostawa tlenu medycznego, transport oraz dzierżawa butli
Zadanie 3 dostawa gazów medycznych, dzierżawa butli, dzierżawa osprzętu dostawa ustników jednorazowego użytku.
Zadanie 4 dostawa gazów technicznych i dzierżawa butli

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego z osprzętem, z konserwacją i serwisem, dostawa tlenu do tego zbiornika w ilości 210 000 kg oraz 3 krotny przegląd instalacji gazów medycznych znajdujących się w szpitalu.

Dane dotyczące zbiornika na ciekły tlen:
- zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu medycznego wraz z parownicą,
- pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż 3 200 l
- pojemność netto zbiornika nie mniejsza niż 3 000 l
- max ciśnienie robocze ( zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ) - 18-37 bar
- wydajność 45 Nm3/ h
- zbiornik ma spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.
Postawienie zbiornika nastąpi w dniu podpisania umowy.
Wykonawca zapewni serwis zbiornika, wykonywany przez autoryzowany serwis Wykonawcy.
Tlen medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji (wpis do rejestru produktów leczniczych prowadzony przez MZiOS) oraz charakterystykę produktu leczniczego.
Dwutlenek węgla medyczny – wpis do rejestru wyrobów medycznych, karty charakterystyki.
Tlen medyczny musi spełniać wymogi farmakopeii europejskiej PH.EUR- 0417.

Wykonawcy muszą posiadać koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważną przez cały okres trwania umowy (koncesja sukcesywnie odnawiana).

Przeglądy / kontrola stanu instalacji gazów medycznych i gniazd poboru.
Usługa powinna być zgodna z ustanowionym i utrzymanym systemem zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z normą EN ISO 13485:2003+AC:2007 w zakresie „projektowanie i rozwój, wytwarzanie i instalowanie, dystrybucja i serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni”.
Usługa obejmuje:
- inwentaryzację elementów instalacji,
- kontrolę mechanicznego działania punktów poboru,
- sprawdzenie szczelności punktów poboru gazów medycznych
- kontrolę systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności,
- badanie czystości rurociągów pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych,
- sprawdzenie czystości pod kątem obecności zanieczyszczeń stałych
- sprawdzenie nasady zaworów nadmiarowych
- sprawdzenie szczelności zaworów odcinających.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków należy przedstawić Certyfikat EC na dyrektywę 93/42/EEC
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa tlenu medycznego dla zabezpieczenia rezerwy dostaw tlenu medycznego do oddziałów szpitala w przypadku awarii instalacji ciekłego tlenu medycznego, transport oraz dzierżawa butli.
Zamawiający wymaga zapewnienia 6 dostaw w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w butlach będących własnością Wykonawcy na podstawie złożonego zamówienia. Butle muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3 („Butle do gazów Znakowanie butli Kod barwny”).

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii, tlenu medycznego sprężonego, legalizacja butli, wymiana zaworu butli tlenowych oraz dostawa mieszaniny gazowej 50%O2 v/v 50%N2O wraz z osprzętem.
Mieszanina gazowa 50% tlen v/v 50% podtlenek azotu stosowane będą do zbiegów medycznych posiadających pozwolenie na dopuszczenie d obrotu na terenie RP wydane przez MZ lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271- tekst jednolity, póź. zm.).
Dzierżawa zbiorników ciśnieniowych (butle) zgodnie ze specyfikacją podaną w załączniku nr 4 do SIWZ.
Możliwość podania leku (gaz od 0 do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi pacjenta.
Butle aluminiowe o pojemności wodnej 10 litrów (2,8 m3 gazu w warunkach normalnych), wyposażenie w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej oraz systemu szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do połączenia urządzeń przenośnych.
Dzierżawa zaworu dozującego - zawór dozujący musi być wyrobem medycznym z przewodem o długości:3, 5 lub 6m niewymagający sterylizacji/ dezynfekcji po każdym użyciu, w swojej konstrukcji nie może zawierać ftalanów, ma posiadać ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.
Dzierżawa stojaka/ wózka do butli o poj. 10 litrów (2,8m3).
Osprzęt jednorazowy – jednorazowe ustniki wolne od ftalanów, będące wyrobem medycznym w opakowaniach po 100 szt. stanowiących osprzęt kompatybilny z wydzierżawianym zaworem dozującym. Zawór dozujący i ustnik muszą pochodzić od jednego producenta.

Szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego, tleniu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O). Przedstawiciel wykonawcy ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie potwierdzone stosownym Certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.
Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania 4 jest dostawa gazów technicznych do analizatora RKZ COERNING 248 i dzierżawa butli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od dzierżawy zbiornika i butli oraz do ograniczenia zakupu ogólnej ilości towarów, jak i poszczególnych ich rodzajów i asortymentów w poszczególnych okresach obowiązywania umowy, jaki i w stosunku do całej ilości towarów przewidzianej w przedmiocie zamówienia (do 30% w każdej pozycji asortymentowej) w zależności od przebiegu leczenia.
Zamawiający zastrzega sobie korzystanie z uprawnienia wynikającego z art. 579 kodeksu cywilnego, to jest korzystanie z rękojmi niezależnie od gwarancji.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się