„Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz stanowienia pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku, stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz stanowienia pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku, stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy zakres prac

I Konserwacje ogólnobudowlane

Konserwacje ogólnobudowlane, drobne naprawy oraz usuwanie awarii w częściach wspólnych budynków (klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkownie, suszarnie, pralnie, oraz pomieszczenia schronowe, wc wspólne, itp.) oraz budynków użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc wolnostojących obejmują roboty w zakresie elewacji budynków, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

1) Zakres robót obejmuje w szczególności:
a. uzupełnienie izolacji ścian fundamentowych,
b. miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża,
c. uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku,
d. usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia, murki oporowe),
e. czyszczenie i udrożnienie rynien i rur spustowych,
f. naprawa płyt balkonowych (np. naprawa tynków, odwodnienia, izolacji)
g. naprawa ściany na klatce schodowej,
h. naprawa ściany z ewentualnym odgrzybieniem i dociepleniem
i. zabezpieczenie uszkodzonych stropów przez podparcie do czasu remontu,
j. dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja zamków, itp. w pomieszczeniach wspólnego użytkowania oraz szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy,
k. naprawa stolarki okiennej,
l. drobne naprawy drzwi wejściowych i wiatrołapów,
m. naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek słupów schodowych, stopni i podstopni) w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
n. odnowienie (malowanie) pomieszczeń wspólnego użytkowania,
o. drobną reperację czap kominowych,
p. przemurowanie główek kominowych,
q. uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie,
r. przemurowanie pęknięć komina,
s. wymianę i osadzenie drzwiczek wyczystnych,
t. uzupełnienie kratek wentylacyjnych,
u. wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich,
v. zabezpieczenie lokali mieszkalnych po wykwaterowaniu wraz z dorobieniem kluczy do pomieszczeń wspólnych, skrzynek listowych,
w. zabezpieczenie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku (gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia),
x. zabezpieczenie uszkodzonej ściany przez podparcie do czasu remontu,
y. zabezpieczenie uszkodzonego komina,
z. zabezpieczenie lokali użytkowych i pustostanów,

2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych i użytkowych, w.c. wolnostojących, garaży stanowiących własność Gminy Miasto Płock, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez zamawiającego obejmuje:
a. naprawę stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze szkleniem,
b. naprawę podłóg, posadzek,
c. wymianę wykładzin podłogowych,
d. częściową wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe,
e. odnowienie ścian i sufitów w lokalach,
f. naprawę wentylacji.
3) Naprawa chodników (dojścia do budynków), schodów do budynków.

II Konserwacje sanitarne

Konserwacje, drobne naprawy oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych oraz urządzeń i węzłów cieplnych w części wspólnej budynków mieszkalnych oraz budynków użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących obejmują roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) Instalacja wodno-kanalizacyjna:
a. sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego, kontrola plomb,
b. sprawdzenie stanu instalacji wodnej wraz z usunięciem nieszczelności, poprzez uszczelnienie połączeń bądź wymianę odcinka przewodów,
c. uszczelnienie, wymiana i montaż zaworów odcinających mieszkaniowych i innych na wewnętrznej instalacji,
d. montaż wodomierzy mieszkaniowych,
e. czyszczenie i udrożnienie pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz usuwanie miejscowych przecieków poprzez uszczelnienie połączeń lub wymianę odcinków przewodów,
f. odpompowanie wody z piwnic,
g. naprawa i wymiana rur wywietrznikowych oraz zaworów napowietrzających zamontowanych na pionach kanalizacyjnych,
h. okresowe oględziny i czyszczenie rewizji, montaż brakujących rewizji na pionach bądź poziomach w piwnicach budynków,
i. czyszczenie kratek, studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i studni wodomierzowych przy budynkach, na sieciach będących w eksploatacji Zamawiającego,
j. naprawa, uzupełnienie i wymiana włazów studzienek rewizyjnych, wodomierzowych łącznie z ich zamontowaniem,
k. uszczelnienie, wykonanie nowych studzienek rewizyjnych w piwnicach budynków lub na zewnątrz budynków,
l. naprawa lub wymiana urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,
m. wymiana urządzeń w lokalach,
n. zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
o. odmrażanie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
p. przeczyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych, przykanalików ze studzienką przed budynkiem łącznie,
q. uszczelnienie złącza i kielichów instalacji kanalizacyjnej,

r. wymiana skorodowanych kształtek na instalacji wodnej od wodomierza głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora,
s. usunięcie ewentualnych przecieków instalacji wodociągowej wymiana uszczelnień od wodomierza głównego na budynku do punktu odbiorczego, który należy do lokatora,
t. wymiana głowic w zaworach na pionach,
u. w przypadku powstania innych awarii odcięcie dopływu wody na mieszkanie, pion lub budynek.

Prace należy wykonywać wyłącznie na pionach kanalizacyjnych, poziomach w piwnicach budynków i na przykanaliku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, a w zakresie instalacji wodociągowej na odcinku od wodomierza głównego do zaworów odcinających w lokalach.

2) Instalacja gazowa:
a. usunięcie nieszczelności instalacji w budynku,
b. kontrola funkcjonowania podejść pod gazomierz,
c. przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność,
d. okresowa kontrola zabezpieczenia kurka głównego, szafki i jej zamknięcia na zamek energetyczny oraz zaworów odcinających na urządzeniach, podejściach przed urządzeniami wraz z oceną stanu zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji,
e. konserwacja antykorozyjna instalacji żółtą farbą ochronną,
f. zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
g. w razie konieczności, odcięcie i zaspawanie podejścia pod urządzenia gazowe zamontowane przez najemcę bez zgody wynajmującego,
h. awaryjna likwidacja odwadniaczy, naprawa lub wymiana kurków,
i. wymiana urządzeń w lokalach,
j. kontrola instalacji gazowej w lokalach,
k. odmrażanie instalacji gazowej,
l. zlokalizowanie nieszczelności na instalacji gazowej od głównego kurka gazowego do przyboru włącznie,
m. usunięcie przecieków gazu polegające na wymianie uszczelnienia instalacji gazowej wraz z wykonaniem próby szczelności,
n. w przypadku powstania innych awarii gazowych odcięcie dopływu gazu na instalacji gazowej,

Prace do wykonania na instalacji od kurka głównego do urządzeń odbiorczych (łącznie z urządzeniami)

3) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
a. w uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z FORTUM, spuszczenie i uzupełnienie czynnika grzewczego w instalacji
b. kontrola stanu technicznego instalacji z usunięciem występujących przecieków,
c. uszczelnienie lub wymiana pojedynczych zaworów grzejnikowych i zaworów przelotowych pod pionami instalacji c.o. i cwu. oraz automatycznych odpowietrzników na pionach c.o.,
d. wymiana skorodowanych odcinków rur wewnętrznych instalacji,
e. przeprowadzanie przeglądów instalacji przed i po sezonie grzewczym, regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, wymiana pomp cyrkulacyjnych,
f. sprawdzenie i uzupełnienie ubytków izolacji ciepłochronnej przewodów c.o., cwu,
g. zamurowanie i otynkowanie wykutych otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych,
h. uzupełnienie manometrów i termometrów na rozdzielaczach instalacji c.o.,
i. okresowe czyszczenie filtrów siatkowych na instalacji cwu oraz na instalacjach c.o. w pomieszczeniach rozdzielaczy,
j. odmrażanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach nie zasiedlonych, piwnicach, klatkach schodowych,
k. uzupełnienie wody w instalacji wewnętrznej c.o. (dotyczy węzłów będących własnością Zamawiającego)
l. odpowietrzenie instalacji c.o. (dotyczy węzłów będących własnością Zamawiającego),
m. usunięcie przecieków zaworów grzejnikowych w lokalach mieszkalnych,
n. usunięcie przecieków na złączach grzejnikowych w lokalach mieszkalnych,
o. usunięcie przecieków dławic zaworów w lokalach mieszkalnych ,
p. usunięcie przecieków odpowietrzników w lokalach mieszkalnych,
q. usunięcie przecieków na korkach grzejnikowych w lokalach mieszkalnych,
r. w przypadku powstania przecieków na złączach grzejnikowych zdemontowanie grzejnika i zabezpieczenie gałązki korkami,
s. rozruch oraz sprawdzenie poprawności działania urządzeń automatyki pogodowej w węzłach cieplnych będących własnością Zamawiającego, na początku sezonu grzewczego, wyłączenie lub jednokrotne ponowne włączenie ogrzewania na koniec sezonu grzewczego,
t. wymiana pomp obiegowych i innego osprzęty w węzłach będących własnością Zamawiającego,
Prace dotyczą całej instalacji wewnętrznej od:
a) zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego,
b) rozdzielaczy, gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez FORTUM.

4) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wc wolnostojących stanowiących własność Gminy Miasto Płock obejmuje:
a. uszczelnienie wewnętrznej instalacji gazowej (bez urządzeń odbiorczych)
b. naprawę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą zaworów grzejnikowych i grzejników.

III Konserwacje elektryczne

Konserwacje instalacji elektrycznej, drobne naprawy oraz usuwanie awarii w lokalach mieszkalnych w części wspólnej budynków mieszkalnych oraz budynków użytkowych wolnostojących z uwzględnieniem garaży, komórek gospodarczych, wc. wolnostojących.

1) Zakres robót obejmuje w szczególności:
a. wymiany lub uzupełnienia żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach itp.,
b. uzupełnienia brakujących kloszy w częściach wspólnych,
c. wymiany lub naprawy lamp, wyłączników, przycisków na klatkach schodowych, piwnicach, strychu,
d. naprawy, regulacji lub wymiany automatów schodowych, zmierzchowych,
e. naprawy lub wymiany ograniczników mocy lub innych urządzeń ograniczających kradzież prądu na klatkach schodowych,
f. wymiany bezpieczników, gniazd i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym budynków, wymiana dekli i pierścieni rozgałęźnych,
g. utrzymania skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,
h. sprawdzenia umocowania przewodów elektrycznych,
i. wyszukiwania przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn wraz z wymianą przewodów w instalacji elektrycznej budynku,
j. usuwania uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku,
k. sprawdzenia instalacji elektrycznej celem założenia licznika energii elektrycznej dla lokali mieszkalnych,
l. wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz skuteczności ochrony od porażeń i sprawdzanie instalacji,
m. zabezpieczenia obiektu przed skutkami awarii np. przez odłączenie instalacji,
n. wymiany elementów tablic licznikowych bez wymiany bezpieczników, zalicznikowych obwodów mieszkaniowych,
o. wymiany pierścieni rozgałęźnych w lokalach mieszkalnych,
p. wymiany elementów tablic licznikowych obwodów administracyjnych,
q. wymiany zabezpieczeń obwodów przedlicznikowych, przeizolowanie puszek piętrowych lub ich wymiany,
r. wymiany zabezpieczeń głównych pionów,
s. podłączenia upalonych przewodów za tablicą główną,
t. sprawdzenia podłączeń w pierścieniach rozgałęźnych bez wymiany bezpieczników obwodów mieszkaniowych w lokalach gminnych,

Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego dostawcy energii do odbiornika w lokalach mieszkalnych, a w lokalach użytkowych do licznika.

2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót w lokalach mieszkalnych i użytkowych, wc wolnostojących, garaży stanowiących własność Gminy Miasto Płock, którego realizacja będzie uzależniona od środków finansowych posiadanych przez zamawiającego obejmuje:

a. naprawę lub wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
b. wykonanie pomiaru skuteczności ochrony od porażeń.


Wykaz budynków mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zamawiającego oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Miasto Płock, a usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych przedstawiony jest w załączniku 8

W zakresie prac konserwacyjnych Administrator zobowiązany jest do:
a. Przekazania Wykonawcy drogą mail-ową na wskazany przez wykonawcę adres poczty e-mail,
b. indywidualnego zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy, określającego:
c. Imię, nazwisk osoby zgłaszającej ( pracownik Spółki),
d. Adres budynku,
e. Numer lokalu,
f. Wartość szacunkową prac,
g. Szczegółowy zakres prac,
h. Termin wykonania prac.
i. W przypadku wystąpienia robót ulegających zakryciu – dokonania odbioru robót w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę,
j. Terminowego dokonywania odbioru robót określonych zleceniem,
k. Terminowego sprawdzenia powykonawczych kosztorysów szczegółowych dostarczonych przez Wykonawcę.
Szczegóły dotyczące wykonywania robót i ich kolejności będą przekazywane bezpośrednio Wykonawcy przez wyznaczonego przedstawiciela ZamawiającegoW zakresie usuwania awarii Administrator zobowiązany jest do:
a. terminowej akceptacji dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę,
b. informowania przedstawiciela Wykonawcy o wydanych doraźnych poleceniach dla osób bezpośrednio wykonujących usługę,
c. uwiarygodnienia przedstawionych przez Wykonawcę identyfikatorów pracowników świadczących usługę pogotowia

Zamawiający i Administrator ma prawo do:
a. kontroli sposobu i jakości wykonywanych usług,
b. wydawania doraźnych poleceń osobom bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do sposobu, kolejności i czasu wykonywania zadań,

Administrator dopuszcza możliwość zmian organizacyjnych swoich jednostek terenowych (ROM-ów) poprzez ich łączenie lub dzielenie oraz zmiany terytorialne poszczególnych jednostek terenowych i związany z tym obowiązek realizacji prac dla jednego lub więcej Rejonów Obsługi Mieszkańców (ROM-ów)

Obowiązki Wykonawcy:
I W zakresie robót konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Podania numeru telefonu pod którym Zamawiający i Administrator będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia robót wymagających natychmiastowego przystąpienia do ich wykonania,
2) Przyjmowania pisemnych zleceń na wykonywane roboty – wysłanych drogą mailową, wykonania zlecenia na warunkach określonych przez Administratora w zleceniu,
3) Zgłoszenia Administratorowi przypadków wystąpienia robót dodatkowych
4) Wykonywania robót określonych zleceniami w godzinach pomiędzy 7.30 a 17.30,
5) Uzgadniania z wyznaczonymi przedstawicielami Administratora konieczności wykonania robót w godzinach innych niż określono w pkt. 4,
6) Prowadzenia bieżących uzgodnień z wyznaczonymi przedstawicielami Administratora,
7) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia przez Wykonawcę – do określenia sposobu i terminu realizacji.

II W zakresie usuwania awarii Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Przyjmowania zgłoszeń o awariach w godzinach od 15.30 do 7.30 oraz w dni świąteczne przez całą dobę,
2) Prowadzenia książki zgłoszeń awarii, w której dokonywał będzie adnotacji dotyczącej adresu, rodzaju awarii, sposobu jej usunięcia oraz zastosowanych materiałów,
3) Wypełnienie druku zgłoszenia awarii, w której lokator własnym podpisem potwierdzi usunięcie awarii,
4) Podczas usuwania awarii lub stwierdzenia większego jej zakresu współpraca ze służbami technicznymi dostawców mediów, takich jak pogotowie energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodno-kanalizacyjne,
5) Maksymalnego czasu dojazdu na miejsce awarii oraz przystąpienie do jej usuwania w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia,
6) Podania numerów telefonów pod które będą zgłaszane przez mieszkańców awarie – podstawowy numer zgłoszeniowy musi być numerem miejscowym i stacjonarnym oraz numeru telefonu komórkowego jako dodatkowego zgłoszeniowego,
7) Wywieszenia informacji o w/w numerach telefonów zgłoszeniowych na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych, w siedzibach ROM-ów i w siedzibie MZGM-TBS oraz wyrażenia zgody na zamieszczenie powyższych numerów na stronie internetowej Administratora

8) Przygotowania identyfikatorów ze zdjęciem oraz legitymacji służbowych pracowników bezpośrednio świadczących usługę i przedstawiania ich do uwiarygodnienia przez Administratora
9) Wykonywania usługi usuwania awarii w godzinach:
• Czas wykonywania usługi usuwania awarii:
• 17.30 – 7.30 w dni robocze,
• przez całą dobę w soboty, niedzielę i święta
W szczególności przez usuwanie awarii Wykonawca winien:
1) Zabezpieczyć przecieki instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, zapewniające korzystanie z mediów za wyjątkiem braku możliwości dostępu do mieszkania.
2) Usunąć przerwy w dostawie energii elektrycznej od złącza głównego do mieszkań.
3) Utrzymać w ciągłym ruchu instalację i urządzenia elektryczne.
4) Podjąć działania i dyspozycje w przypadku awarii lub uszkodzeń instalacji gazowej, ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej i innej, a w przypadku awarii lub uszkodzeń przekraczających możliwości wykonawcze uruchomić inne służby lub wykonawców z powiadomieniem Administratora o sytuacji.
5) W przypadku naruszenia porządku lub nagłych zdarzeń np.: pożaru, włamań, kradzieży itp. powiadomić odpowiednie służby miejskie, Administratora oraz podjąć działania zapobiegawcze i zabezpieczające zgodne z zasadami BHP i p.poż.
6) Zabezpieczenia samochodu wraz z kierowcą do obsługi transportowej,
7) Zapewnienie kontaktu pomiędzy osobą odbierającą zgłoszenie, a ekipą usuwającą awarie przebywającą w terenie, poprzez wyposażenie pracowników w środki łączności bezprzewodowej,
8) Ponoszenia skutków i kosztów w przypadku nie usunięcia zgłoszonej awarii i nie podjęcia należytych działań,
9) Zgłaszania do godziny 9.00 do wyznaczonych przedstawicieli Administratora i poszczególnych Rejonów Obsługi Mieszkańców wszystkich awarii z dnia poprzedniego,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów p-poż, BHP, Ochrony Środowiska i o odpadach, przy maksymalnym ograniczaniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego, przy dołożeniu należytej staranności.
Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB, itp) pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na miejsce ich wbudowania (wykonania zlecenia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, papy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz udokumentowanie tych czynności na żądanie Administratora bądź Zamawiającego.
W przypadku gdy wartość szacunkowa danego zlecenia przekracza kwotę 750,00 złotych brutto (z podatkiem VAT), Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia wykonanej na podstawie takiego zlecenia roboty nie później niż w ciągu 7 dni od jej zakończenia, składając kosztorys powykonawczy.
Wykonawca ma obowiązek stosowania się do poleceń wyznaczonych przedstawicieli Administratora, Zamawiającego oraz organów nadzoru budowlanego.

Wykonawca na wykonane usługi udziela gwarancję min. 12 m-cyZłóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się