PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU AUTORSKIEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „PRACE BUDOWLANE, INSTALACYJNE I WYKOŃCZENIOWE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZĄDZENIE EKSPOZYCJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH W MICHNIOWIE

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej” realizowanego ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie w ramach Działania 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Nadzór autorski obejmuje usługę w branżach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno-budowlanej;
c) instalacji sanitarnych;
d) instalacji elektrycznych;
e) instalacji telekomunikacyjnych;
Obecnie budynek Mauzoleum jest wykonany w stanie surowym częściowo zamkniętym
a zagospodarowanie terenu jest wykonane częściowo (część skierowana w kierunku zachodnim od frontowej elewacji budynku A Mauzoleum za wyjątkiem dojścia znajdującego się nad budynkiem technicznym)
a wykonanie robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje m.in.:
1) Wykonanie ścian wewnętrznych (ściany żelbetowe, murowane i w systemie suchej zabudowy);
2) Wykonanie instalacji w tym:
- instalacja wodociągowa,
- instalacja hydrantów wewnętrznych,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja c.o.,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja ciepła technologicznego,
- instalacja klimatyzacji,
- instalacja elektryczna,
- instalacje teletechniczne – nagłośnieniowa, multimedialna sali projekcyjnej, multimedialna sal ekspozycyjnych, SAP, CCTV, SSWiN, sieć strukturalna,
3) Wykonanie posadzek;
4) Wykonanie sufitów podwieszanych;
5) Dostawa i montaż windy;
6) Wykonanie ślusarki – balustrady i pochwyty przyścienne;
7) Montaż drzwi i przeszkleń;
8) Dostawa i montaż zabudowy stałej w tym m.in.: wyposażenie budynku A, pomieszczenie socjalne, szatnia, sklep, zaplecze sklepu, korytarz, hall – ekran szklany;
9) Wykonanie sali na prezentacje ekspozycji czasowych oraz projekcje I/B/05;
10) Wykonanie stanowisk ekspozycyjnych w salach B-K oraz w hallu II/A/01, I/B/01, I/B/04;
11) Zagospodarowanie terenu w tym m.in.: niwelacja terenu, mury oporowe przy dojściach do obiektów, odwodnienie terenu, dojścia do obiektów, gospodarka materiałem roślinnym, zewnętrzne oświetlenie terenu, monitoring, uzupełnienia ogrodzenia z siatki stalowej (granica D-E), instalacja hydrantów zewnętrznych;
12) Urządzenie ekspozycji zewnętrznej (poza obrysem zewnętrznym budynku Mauzoleum) - ustawienie krzyży i obelisków;
13) Urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej (część zamknięta i otwarta budynku Mauzoleum) w tym:
- opracowanie treści historycznej wystawy – obejmuje opracowanie historii dotyczącej martyrologii wsi polskich w latach 1939-1945 z uwzględnieniem doboru eksponatów, zdjęć, fragmentów relacji audio-video, materiałów historycznych ze śledztw oraz ich opis historyczny w kontekście prezentowanej na wystawie treści jak również wykonanie opisów zdjęć oraz tekstów ogólnych wprowadzających do tematyki prezentowanej w poszczególnych segmentach Mauzoleum;
- aktualizację projektu wykonawczego ekspozycji – wymagane w takim zakresie w jakim okaże się to niezbędne na potrzeby realizacji ekspozycji i będzie wynikać wprost
z opracowanej przez Wykonawcę treści historycznej wystawy z uwzględnieniem doboru eksponatów, zdjęć, materiałów audio-video oraz opracowanego kontentu merytorycznego wystawy dla poszczególnych stanowisk multimedialnych z uwzględnieniem ich możliwości ekspozycyjnych. Przedmiotowa aktualizacja umożliwi wykonanie ekspozycji, w tym m.in. opracowanie plastyczne
i grafikę wraz z zastosowaniem sprzętu do prezentacji treści historycznych w tym: projekcji, odsłuchów, map multimedialnych, w sposób uwzględniający aktualne rozwiązania techniczne
i multimedialne stosowane w muzeach;
- aktualizację projektów instalacji wewnętrznych – wymagane w takim zakresie w jakim okaże się to niezbędne na potrzeby realizacji ekspozycji i będzie wynikać wprost
z opracowanej przez Wykonawcę treści historycznej wystawy z uwzględnieniem doboru eksponatów, zdjęć, materiałów audio-video i innych oraz opracowanego kontentu merytorycznego wystawy dla poszczególnych stanowisk multimedialnych z uwzględnieniem ich możliwości ekspozycyjnych;
- opracowanie kontentu merytorycznego wystawy – wykonanie opracowania merytorycznego, kontentu historycznego do poszczególnych stanowisk multimedialnych z uwzględnieniem ich możliwości ekspozycyjnych oraz opracowanie pod względem historycznym z uwzględnieniem recenzji i opinii środowisk naukowych;
- opracowanie tekstów (opracowanie, tłumaczenia, korekta) – działanie będzie miało na celu wykonanie korekt tekstów opracowanych zarówno do treści historycznej wystawy jak i do kontentów. Teksty będą tłumaczone z uwagi na to, iż zakłada się że Mauzoleum będzie odwiedzane przez osoby posługujące się innymi językami niż język polski. Tłumaczenia będą wykonane w języku: niemieckim, angielskim, rosyjskim i hebrajskim – wystawa dotycząca pomocy ludności żydowskiej. Na ekspozytorach wystawa prezentowana będzie w języku polskim i angielskim. Na stanowiskach multimedialnych wystawa prezentowana będzie w języku polskim i angielskim.
- opracowanie aplikacji dla stanowisk multimedialnych – obejmie zakup stosownego oprogramowanie oraz opracowanie techniczne i wizualne przygotowanej treści historycznej oraz kontentu merytorycznego. Na stanowiskach multimedialnych wystawa prezentowana będzie w języku polskim i angielskim.
- zamieszczenie treści na ekspozytorach – obejmie wykonanie stosownych wydruków oraz innych form prezentacji przyjętych podczas opracowania treści historycznej, kontentu
i realizacji projektu wykonawczego ekspozycji oraz umieszczenie treści historycznej, prezentacji multimedialnych, eksponatów na ekspozytorach w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie. Na ekspozytorach wystawa prezentowana będzie w języku polskim
i angielskim.
BILANS TERENU
Powierzchnia działki - 16 224,96 m2
Powierzchnia zabudowy istniejącego Domu Pamięci Narodowej - 154,30 m2
Powierzchnia zabudowy zespołu pomieszczeń technicznych - 132,90 m2
Powierzchnia zabudowy Mauzoleum - 2 154,64 m2
Utwardzone dojścia piesze - 2 969,67 m2
Parking samochodowy - 1 228,65 m2
Powierzchnie biologicznie czynne na zespole pomieszczeń technicznych - 43,35 m2
Powierzchnie biologicznie czynne na gruncie rodzimym - 9 631,01 m2
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU MAUZOLEUM
Szerokość - 13,60 m
Długość - 157,78-159,08 m
Wysokość - 12,00- 15,10 m
Powierzchnia zabudowy - 2 154,64 m2
Powierzchnia całkowita - 3 480,14 m2
Powierzchnia użytkowa - 2 609,16 m2
Kubatura - 21 689,48 m3

Do obowiązków Nadzoru autorskiego należy w szczególności:
a) zapoznanie się z dokumentacją projektową wykonaną przez Generalnego Projektanta - NIZIO DESIGN INTERNATIONAL MIROSŁAW NIZIO, ul. Inżynierska 3 lok 4, 03-410 Warszawa;
b) stwierdzanie i weryfikację zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową;
c) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane) w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby o dokonanie wyjaśnienia;
d) uzgadnianie i opiniowanie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w terminie 7 dni od zgłoszenia przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
e) uczestniczenie, na wezwanie Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego, w naradach koordynacyjnych, spotkaniach, komisjach, odbiorach częściowych i końcowym.
Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową przygotowaną dla zadania.
Usługą objęte jest wykonanie wszystkich czynności wyszczególnionych w umowie – Załącznik nr 10 do SIWZ, w tym pobyt Koordynatora czynności zespołu nadzoru autorskiego na organizowanych
nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu naradach koordynacyjnych oraz dwie w miesiącu Wizyty na Budowie na Wezwanie - zespołu nadzoru autorskiego lub poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru autorskiego
w czasie ujawnienia okoliczności wymagających takiej wizyty.

Szczegółowe obowiązki nadzoru autorskiego, warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się