Wykonanie malowania pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawa drabinki pożarowej w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Iławie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczenia sali gimnastycznej oraz dostawy i montażu drabinki pożarowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie, zlokalizowanej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 31 Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „robotami” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót malarskich w pomieszczeniu sali gimnastycznej ( w zał. rys. 1 - rzut poziomy z zaznaczeniem pomieszczenia oraz rys. 2 - przekrój). Malowanie obejmuje powierzchnię ścian i betonowych przęseł. Zakres robót obejmuje:
a) ustawienie rusztowania - punktowe, jezdne,
b) przygotowanie podłoża (zmycie, zmatowienie powierzchni malowanej farbą olejną, odbicie luźnych tynków i ich uzupełnienie oraz gruntowanie podłoża),
c) malowanie ścian:
- farbą olejną matową (dwubarwne: pas dolny 3,00 m w tonacji ciemniejszej, powyżej w tonacji jaśniejszej), kolor pasa górnego beżowo-żółty zbliżony do istniejącego, kolor pasa dolnego jeden-dwa tony ciemniejszy,
- farbą emulsyjną akrylową w pasie 1 m przy stropie (na całym obwodzie sali gimnastycznej), w kolorze zbliżonym do istniejącego: kremowo-żółtego,
d) malowanie betonowych belek stropowych - farbą emulsyjną akrylową w kolorze zbliżonym do istniejącego: kremowo-żółtego,
e) malowanie krat farbą olejną matową na górnych oknach, w kolorze górnej lamperii,
f) wymianę trzech kratek wentylacyjnych.
g) z malowania wyłączono powierzchnię za grzejnikami i warstwowe płyty stropowe,
h) kolory farb należy dodatkowo uzgodnić z użytkownikiem.
i) właściwości farb wg tabeli nr 1,
farba emulsyjna akrylowa farba olejna
Połysk mat mat
Wydajność krycia m2/l przy
jednokrotnym malowaniu minimum 12m2 minimum 15m2
Odporność odporna na tarcie na sucho Odporna na środki dezynfekcyjne, zmywalna
Właściwości hipoalergiczne tak nie
Produkt łatwoplany nie trudno zapalna powłoka- klasa palności Ds1, d0,

2) dostawę i montaż drabinki pożarowej, pionowej, dachowej z koszem ochronnym - wykonanej i montowanej w zgodności z polskimi przepisami i normami:
a) długość drabinki - różnica poziomów dachów wynosi 2,10m. (przy określaniu wymiarów drabinki należy uwzględnić wymagania polskich przepisów i norm). Przy ustalaniu wymiaru drabinki należy dokonać pomiaru z natury - rys. nr 2,
b) szerokość zewnętrzna drabinki - min. 0,55 m,
c) obręcze kosza ochronnego co 0,80 m,
d) szczeble antypoślizgowe,
e) drabinka wykonana w całości z aluminium - nie wymagająca konserwacji,
f) kotwienie na stałe do elewacji ( należy uwzględnić grubość docieplenia ściany - 18 cm),
g) drabinka bez podestu spoczynkowego,
h) umiejscowienie drabinki - pomiędzy dwoma dachami ( w zał. rys. 2 - przekrój budynku z oznaczeniem umiejscowienia drabinki).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiarze robót - załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowieniach SIWZ w szczególności załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy.
5. W przypadku wskazania w STWIORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z STWIORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne.
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ oraz przedmiarach robót. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach.
7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
8. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.
9. Zamawiający informuje, że wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione z użytkownikiem, oraz inwestorem.
10. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w STWIORB oraz w przedmiarze robót.
11. Elementy niniejszego zamówienia muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
12. Elementy niniejszego zamówienia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
13. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
14. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45442100 - 8 roboty malarskie, 45262120 - 8 wznoszenie rusztowań, 44423200 - 3 drabiny 45453000-7 - roboty remontowo-wykończeniowe,
15. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, malowanie i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się