Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania, pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce. Zakres robót budowlanych określony został w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie https://www.ppkpodhale.pl/edc_media/Lite/Item-0119/TinyFiles/Czesc III SIWZ - OPZ.pdf
Do zadań inspektora nadzoru należą wszystkie czynności określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) jak też dokonanie wszelkich czynności związanych z rozliczeniem robót.
3.2 Obowiązki Inspektora Nadzoru inwestorskiego obejmują w szczególności:
1. nadzór nad robotami budowlanymi, które będą wykonywane w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Poroninie i Stasikówce”
2. pełny zakres czynności określonych w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.),
3. ochrona interesów Zamawiającego we wszystkich przejawach nadzoru,
4. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego,
5. uczestniczenie w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym,
6. uczestniczenie w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych, w trakcie realizacji inwestycji,
7. informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót,
8. w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
9. do pobytu na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór przynajmniej 4 dni w tygodniu, w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę robót. Każdy pobyt na budowie w czasie prowadzonych robót powinien być potwierdzony wpisem ustaleń do dziennika budowy,
10. opiniowania materiałów, do wbudowania na etapie realizacji robót, przy udziale i akceptacji Zamawiającego
11. do przyjazdu na plac budowy w terminie do 2 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach,
12. doradztwo w negocjacjach z wykonawcą robót budowlanych,
13. na etapie realizacji zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
14. sprawdzenie, potwierdzenie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej składanej przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczych,
15. sporządzanie kalkulacji porównawczej w przypadku wystąpienia robót zamiennych i weryfikacja oferty wykonawcy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych
16. kontrolowania wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na placu budowy i w otoczeniu,
17. weryfikacja dokumentacji technicznej sporządzanej przez wykonawcę robót budowlanych w celu przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Starostwie Powiatowym w Nowym Targu,
18. uczestnictwo w przeglądach i próbach technicznych (próby szczelności, inspekcja tv, badanie zagęszczenia gruntu, rozruch itp.) oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych wad i usterek.
19. sprawdzanie oraz zatwierdzenie raportów sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, na życzenie Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się