HANGAR NA LOTNISKU KĄKOLEWO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadnia pt. „Hangar na lotnisku Kąkolewo”.
Zadanie składa się z następujących części:
A. Projektowej
• wykonanie projektu budowlanego (PB) z zakresu konstrukcji;
• wykonanie dokumentacji wykonawczej (PW) z zakresu konstrukcji;
B. Wykonawczej
• wykonanie wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego dokumentacją wykonawczą (PW),
• wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentu i wykonanie fundamentu
• dostawa i montaż konstrukcji i poszycia hangaru wraz z obróbkami blacharskimi i bramami
• wykonanie robót związanych z uporządkowaniem terenu (wywiezienie zanieczyszczeń i odpadów powstałych w trakcie budowy fundamentów i montażu hangaru)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot zamówienia:
45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
44100000-1 – Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
44110000-4 – Materiały konstrukcyjne
44111000-1 – Materiały budowlane
44111200-3 – Cement
44111800-9 – Zaprawa (murarska)
44114000-2 – Beton
44114100-3 – Gotowa mieszanka betonu
44114200-4 – Produkty betonowe
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45113000-2 – Roboty na placu budowy
45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków
45214410-7 – Roboty budowlane w zakresie politechnik
45262000-1 – Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe
45262100-2 – Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 – Instalowanie drzwi
45421140-7 – Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien
45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych
45432210-9 – Wykładanie ścian
45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących
45442120-4 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45443000-4 – Roboty elewacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii
71220000-6 – Usługi projektowe
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego
71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w części II SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się