Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie - projekt zamienny w zakresie skrzyżowania z ul. Nową Turystyczną (km ~1+936)”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie - projekt zamienny w zakresie skrzyżowania z ul. Nową Turystyczną (km ~1+936)” .

2. Głównym celem projektu jest:
- dowiązanie nowobudowanej ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku Sobieszewie do ul. Turystycznej z uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego.
Przy projektowaniu należy uwzględnić:
-rozwiązania projektowe opracowane na zlecenie DRMG w ramach zadania p.n.: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku – Sobieszewie, oprac. Europrojekt Gdańsk S.A.
-rozwiązania projektowe opracowane na zlecenie DRMG w ramach zadania p.n.: Budowa ul. Nowej Turystycznej w Gdańsku, oprac. BPBK S.A.
- konieczność opracowania projektu docelowej organizacji ruchu dla zakresu objętego niniejszym zamówieniem oraz całego odcinka trasy rowerowej.
Z uwagi na trwające prace budowalne związane z budową trasy rowerowej pożądane jest sprawne przeprowadzenie działań projektowych.

3. W ramach prac projektowych należy uwzględnić rozwiązania projektowe w zakresie wszystkich występujących ww. projektach branż, a w szczególności:
1) branża drogowa wraz z projektem zagospodarowania terenu,
2) branża elektroenergetyczna – oświetlenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,
3) branża sanitarna – kanalizacja deszczowa,
4) zieleń,
5) mała architektura,
6) branża teletechniczna w zakresie zabezpieczenia istniejącej infrastruktury,
7) rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień.


4. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie w szczególności:
a) materiałów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych i ich aktualizacji,
b) wniosków o wydanie warunków technicznych gestorów sieci (jeśli zajdzie taka potrzeba),
c) projektów budowlanych,
d) wielobranżowych projektów wykonawczych,
e) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
f) przedmiarów robót,
g) kosztorysów inwestorskich,
h) projektu docelowej organizacji ruchu.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zobowiązał się, przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się