BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SIEDLCACH

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach” na terenie dz. 205/40, w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów robót:
• wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej gr. 48 mm o wymiarach około 44 x 32 m
(wraz ze strefą bezpieczeństwa). W przestrzeni płyty boiska mieścić się będą: boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do gry w siatkówkę, kort tenisowy,
• wykonanie bieżni lekkoatletycznej czterotorowej do sprintu o szerokość całkowitej 5,00 m i długości bieżni 70,0 m (szerokość 1 toru 1,25 m),
• wykonanie bieżni do skoku w dal i trójskoku o nawierzchni poliuretanowej (zeskok o wymiarach 3,12 X 10 m
z piasku), rozbieg wymiarach 1,30 m x 35 m + szerokość bieżni do sprintu (łącznie rozbieg - 40 m),
• wykonanie odwodnienia boiska wielofunkcyjnego,
• wykonanie systemowych piłkochwytów wokół płyty boiska wielofunkcyjnego o długości 168 mb wysokości 6 m wraz z furtkami wejściowymi systemowymi o wymiarach w świetle: wysokość: 2,4 m, szerokość:1,50 m 3 szt.,
• wykonanie panelowego ogrodzenia terenu w granicy działki 205/40 o dł. ok. 240 mb, wysokość 1,5 m z systemową bramą o wymiarach w świetle: szerokość – 3,5 m, wysokość 1,5 m oraz furtką wejściową – o wymiarach
w świetle: szerokość – 3,5 m, wysokość 1,5 m,
• wykonanie utwardzenia terenu i dojść o pow. 205 m2,
• wykonanie elementów małej architektury (ławki młodzieżowe – 4 szt., kosze na śmieci) – 2 szt.,
• urządzenie terenów zielonych (nasadzenia elementów zieleni, założenie trawników).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona z niniejszą SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
3. W celu dostosowania funkcjonalności obiektu dla potrzeb wszystkich użytkowników w tym osó niepełnosprawnych zaprojektowano obiekt budowlany bez barier architektonicznych.
Uwaga: Nawierzchnia poliuretanowa powinna mieć parametry opisane w dokumentacji projektowej w tabeli na str. 10 opisu do Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego nie gorsze niż zakłada dokumentacja projektowa, jedynie w przypadku odporności na zużycie (ścieranie w aparacie Tabera parametry winne być nie gorsze niż zakłada norma.
4.Zamawiający wymaga, aby przez całyokres realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonwaca zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) osoby wykonujące następujące czynności:
1) pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych,
2) pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacja przedmiotu zamówienia czynności w zakresie:
a) robót ziemnych, porządkowych i wykończeniowych,
b) robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych,
c) robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.
Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
5. Wymagana gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy - co najmniej 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe warunki gwarancji określa wzór umowy załączony do SIWZ.Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na zasadach określonych w Rozdziale XV pkt B SIWZ.
6.Wykonawca, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się