Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Orły

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na:
1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Orły;
2) odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w obiektach użyteczności publicznej;
3) odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z działalnością jednostek organizacyjnych Gminy.
Wykonawca odpowiada za odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie.
4. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
5. Zbiórka odpadów komunalnych odbywać się będzie z podziałem na:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym:
a) papier, tektura (makulatura) – zbierane do worka;
b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania wykonane co najmniej z dwóch materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych) – zbierane do worka;
c) szkło – zbierane do worka ;
d) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone – zbierane do worka ;
e) przeterminowane leki – zbierane do pojemnika;
f) zużyte baterie i akumulatory – zbierane do pojemnika;
g) chemikalia – zbierane do pojemnika;
h) popiół – zbierany do worka.
2) odpady komunalne zmieszane (pozostałość po zbiórce selektywnej, inne odpady komunalne niepodlegające zbiórce selektywnej);
3) odpady komunalne wielkogabarytowe tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz meble;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

6. Wykonawca zapewni odbiór poniższych odpadów :
1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne). W ramach odbioru odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne umieszczone w pojemnikach na odpady zmieszane oraz w workach w kolorze czarnym
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” z podziałem na frakcje do worków odpowiedniego koloru:
a) żółty z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
b) zielony z przeznaczeniem na opakowania ze szkła opakowaniowego oznaczone napisem „ Szkło”
c) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę (w tym opakowania z papieru
i tektury, gazety, czasopisma itd.); oznaczone napisem „ Papier”
d) brązowy- odpady biodegradowalne w tym odpady zielone (resztki roślinne, odpady zielone z ogrodu tj. skoszona trawa, liście, kwiaty, chwasty itp., drobne gałęzie, trociny itp.) oraz popiół oznaczone napisem „ Bio”
3) odpady wielkogabarytowe ( które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady) np. stare meble, materace, zużyte opony różnych rozmiarów pochodzące z gospodarstw domowych,
4) odpady niebezpieczne oddzielnie gromadzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (z wyjątkiem azbestu), które ze względu na swoje właściwości lub składniki mogą stanowić zagrożenie dla jakichkolwiek elementów środowiska. Należą do nich m.in. niewykorzystane farby, lakiery, kleje, żywice, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia oraz opakowania po tych środkach, środki ochrony roślin (pestycydy, insektycydy, herbicydy) oraz opakowania po tych środkach, zużyte smary przepracowane oleje, zużyte baterie i akumulatory w tym alkaliczne, zużyte świetlówki, urządzenia zawierające rtęć, opakowania po aerozolach itp.
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w formie tzw. „wystawki”

7. Odbiór odpadów będzie realizowany na następujących zasadach:
1) odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli dwa razy na miesiąc dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
2) odpady zbierane w sposób selektywny raz na miesiąc dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,
3) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, także odpady niebezpieczne odbierane będą jeden raz na kwartał,
4) odpady z remontów odbierane będą na wniosek od właściciela nieruchomości po uzyskaniu oświadczenia, że powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do organu budowlanego,
5) zgromadzone w pojemnikach odpady z obiektów użyteczności publicznej – na zgłoszenie po zapełnieniu w ciągu dwóch dni,
6) pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe, odbierane będą po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości do Wykonawcy usługi odpłatnej,
7) zgromadzone w pojemnikach zmieszane odpady komunalne obierane będą bez ograniczeń zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego,
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się