Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Makowie Podhalańskim.

» Opis zapytania

Zakres prac objętych Przedmiotem Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie PSZOK wraz z kompletnym wyposażeniem (chyba, że w PFU wyraźnie zaznaczono wyjątki w tym zakresie), infrastrukturą towarzyszącą (w tym niezbędnych przyłączy i połączeń z obiektami zewnętrznymi) oraz zagospodarowaniem terenu, a także demontaż i rozbiórkę istniejących budynków magazynowych na terenie lokalizacji PSZOK, objętych inwentaryzacją, stanowiącą załącznik do PFU. 2)Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie rozbiórki oraz Robót odpowiadających pod każdym względem wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ, a w szczególności w PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną,prawem polskim i UE. 3) Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter oferty lub wykonanie Robót; 4) Wykonawca winien uwzględnić, iż prace rozbiórkowe i budowlane prowadzone będą w sąsiedztwie zabudowy usługowej i przemysłowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie prowadzenie Robót, aby Roboty te nie zakłócały normalnej eksploatacji sąsiadujących obiektów oraz nie powodowały nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców. 5) Wykonawca (lub upoważniony przez niego Przedstawiciel Wykonawcy) zobowiązany jest do odwiedzenia i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników koniecznych do przygotowania Oferty i wykonania Kontraktu. Przeprowadzenie wizji miejsca Robót przez Wykonawcę winno być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. Projektowanie 6) Wykonawca zobowiązany jest opracować kompletną Dokumentację Projektową dla wszystkich Elementów wchodzących w zakres Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie elementy Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz przez właściwe organy administracji publicznej. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wymagania dotyczące Dokumentacji Projektowej wyspecyfikowano w PFU. 7) W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów, a w szczególności Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między innymi: a) pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Przedsięwzięciem; b) przeprowadzi badania geologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Obiektu (PSZOK); c) pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót. 8) Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Rozbiórkę i Wniosek o Pozwolenie na Budowę (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami), a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę/ Rozbiórkę. Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku o Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do uzyskania Pozwoleń na Budowę/ Rozbiórkę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę/ Rozbiórkę. 9) Wykonawca pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji Obiektu (PSZOK), w tym w szczególności pozwolenie na użytkowanie. W zakresie obowiązków Wykonawcy będzie przy tym opracowanie i skompletowanie wniosków o wszelkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji PSZOK wraz z wyposażeniem. Roboty 10) Wykonawca wybuduje Obiekt (PSZOK) wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego Projektem Rozbiórki, Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres Robót obejmuje w szczególności: a) Prace przygotowawcze i pomocnicze: - Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy, ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP. - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa i na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej. - Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę Obiektu - PSZOK (w tym m.in. niwelacja terenu). b) Roboty budowlane oraz wykończeniowe PSZOK, w tym między innymi: - Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji PSZOK. - Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe: fundamenty obiektów budowlanych (w tym budynków), ewentualne fundamenty pod Urządzenia, podłoża itp. - Budynki i budowle. - Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury. c) Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Obiektów, takie jak (lecz nie ograniczając się do): - Sieci wodociągowe (sanitarna, p.poż). - Sieć kanalizacyjna ścieków sanitarnych. - Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych. - Sieć gazowa. - Sieć elektroenergetyczna. - Sieci słaboprądowe(teletechniczna, alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi). d) Instalacje wewnętrzne, niezbędne dla funkcjonowania Obiektów takie jak (lecz nie ograniczając się do): - Wentylacja w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. - Instalacje grzewcze (gazowe) w pomieszczeniach przewidzianych na pobyt ludzi. - Instalacje wodociągowe (sanitarna, technologiczne, p.poż) wraz z armaturą i urządzeniami. - Instalacje kanalizacyjne (technologiczne, sanitarne, deszczowe) wraz z przyborami i urządzeniami. - Instalacje elektroenergetyczne dla potrzeb użytkowania PSZOK (oświetlenie i gniazda). - Instalacje słaboprądowe (teletechniczna, alarmowa, itp.). - Instalacje odgromowe. - Instalacje systemu sterowania i wizualizacji oraz monitoringu za pomocą kamer e) Place, drogi, chodniki - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie Obiektu (PSZOK). f) Zagospodarowanie terenu: - Oświetlenie zewnętrzne, - Ogrodzenie, bramy wjazdowe, furtki, szlabany, mała architektura, - Pozostałe prace (m.in. urządzenie zieleni, w tym zieleń izolacyjna).g) Przyłącza i połączenia komunikacyjne PSZOK z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z siecią elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji sanitarnej, z siecią gazową, z odbiornikiem wód deszczowych, z innymi niezbędnymi sieciami). h) Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego Obiektu PSZOK, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania. Rozruch i przekazanie do eksploatacji 11) Wykonawca przeprowadzi rozruch Obiektu (PSZOK), wykona wszystkie niezbędne próby funkcjonalne, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót związanych z punktami do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu. 12) Próby mają na celu potwierdzenie spełnienia Wymagań Zamawiającego, a w szczególności Parametrów Gwarantowanych określonych w PFU. 13) Wszystkie inspekcje i próby wymienione wyżej, będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji i prób muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Zamawiającym. Próby zostaną przeprowadzone zgodnie z PFU i Warunkami Kontraktu oraz opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Harmonogramem. 14) Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie instalacje i Urządzenia niezbędne do funkcjonowania Obiektu(PSZOK).15) Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do przejęcia Robót związanych z Kontraktem od Wykonawcy i przekazania Przedmiotu Zamówienia do eksploatacji i użytkowania, w tym wyposaży PSZOK w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, p.poż oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z przepisów, zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 16) Wykonawca uzyska pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej, kompetentnych w trybie przekazania (PSZOK) do eksploatacji i użytkowania. 17) Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektów, instalacji, Urządzeń, stref i innych elementów wymagających oznakowania. 18) Wykonawca opracuje instrukcje obsługi i konserwacji poszczególnych Urządzeń, instrukcje stanowiskowe, BHP i p.poż., a także ogólną instrukcję obsługi Obiektu (PSZOK) jako całości. Szkolenie 19) Wykonawca przeszkoli Personel Zamawiającego(Operatora PSZOK) zgodnie z wymaganiami PFU i Kontraktu. Celem szkolenia jest zapewnienie Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, BHP, zasad eksploatacji i obsługi Urządzeń, budynków i budowli oraz wyposażenia PSZOK . Zamawiający skompletuje załogę PSZOK stosownie do wykazu stanowisk zawartego w Dokumentacji Projektowej. Celem szkolenia Personelu Zamawiającego jest przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu Urządzeń, maszyn i instalacji zmontowanych i dostarczonych w ramach Kontraktu, jak też wyposażenia dostarczanego w ramach Kontraktu. Serwis 20) Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń, instalacji i wyposażenia mobilnego dostarczanego w ramach Kontraktu w okresie rękojmi za wady i gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych i eksploatacyjnych. Dostawy 21) Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbędne Urządzenia, w tym mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA, zgodnie z zapisami wynikającymi z PFU, niezbędne do funkcjonowania PSZOK. - Wyposażenie PSZOK (kontenery, pojemniki, wyposażenie warsztatowe) - Waga samochodowa, - Rozdrabniarka mobilna do odpadów zielonych i drewnopochodnych. Specjalistyczne urządzenie umożliwiające rozdrabnianie odpadowych elementów drewnianych (deski, listwy), drzew, gałęzi, krzaków, pni. Maszyna na podwoziu kołowym, jednoosiowym, z zaczepem do transportu ciągnikiem kołowym, z oświetleniem umożliwiającym poruszanie się po drogach publicznych.- Wózek widłowy. - Miejska Stacja Recyklingowa, której lokalizację przewiduje się w miejscu często uczęszczanym przez mieszkańców, takim jak: przestanki komunikacji miejskiej, parkingi, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, przestrzeń rekreacyjna. Obsługą i serwisem będą zajmować się pracownicy obsługujący PSZOK. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 8 do SIWZ 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o podręcznik: „Warunki Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” drugie wydanie angielsko-polskie 2000 przygotowane i opublikowane przez COSMOPOLI CONSULTANTS, na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR, Oryginał angielski: Conditions of Contract for Plant and Design-Bulding (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria (żółta książka). 5. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się