Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu filii Kurii Archidiecezji Katowickiej w Kobiórze na potrzeby domu opieki społecznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB–PROJEKT” Sp. z o.o.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
- wyburzenie części ścianek działowych i wykonanie nowych ścian działowych w celu uzyskania nowego układu funkcjonalnego obiektu,
- wyburzenie i wykonanie nowego stropu w pomieszczeniu biblioteki,
- wyburzenie i wykonanie nowego odcinka stropu nad korytarzami parteru i I piętra w celu usytuowania podnośnika hydraulicznego, umożliwiającego komunikacje pomiędzy I piętrem i poddaszem,
- przebudowa schodów biegnących z I pietra na poddasze w celu dostosowania do warunków ppoż.,
- wyburzenie i wykonanie nowych schodów dwubiegowych w budynku gospodarczo – garażowym,
- montaż windy oraz podnośnika hydraulicznego,
- wykonanie nowych otworów okiennych w połaci dachu,
- konserwację istniejących elementów drewnianych,
- wymianę istniejącej linii kablowej w budynku głównym,
- doprowadzenie linii kablowych do projektowanych szlabanów,
- przełożenie istniejących punktów oświetleniowych typu parkowego,
- dostosowanie zmienianych instalacji sieci wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnej do istniejących przewodów,
- korektę formy i lokalizacji bram wjazdowych,
- wykonanie miejsc parkingowych,
- mała architektura,
- zapewnienie nadzorów specjalistycznych,
- zarejestrowanie podnośników w Urzędzie Dozoru Technicznego,
- obsługa geodezyjna,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Uwagi:
Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać dokumentację dopuszczającą do stosowania w budownictwie.

Z uwagi na fakt, że obiekt znajduje się w stanie surowym zamkniętym, z częściowo wykończonymi w wysokim standardzie pomieszczeniami, roboty należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie: istniejącego wyposażenia obiektu, wykonywanych prac, jak również na przebieg instalacji (obiekt wyposażony w funkcjonującą instalację ogrzewania podłogowego), w przypadku uszkodzenia ww. elementów wykonawca jest zobowiązany do naprawy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji obiektu, potwierdzonej protokołem, w zakresie stanu istniejącego pomieszczeń oraz pozostawionego wyposażenia (drzwi drewniane, okiennice, płyty dolomitowe – zestawienie stanowi załącznik nr 4a do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 10:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się