Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pągowiec.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pągowiec
Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem w dokumentacji projektowej:
● Budowa słupów żelbetowych typu ŻN i E 9 - szt.
● Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 2x25mm2.
● Montaż wysięgników dł. 1 m. o kącie nachylenia 0 st – 9 szt.
● Montaż opraw oświetleniowych typu LED - 9 szt.
Przewiduje się montaż słupów żelbetowych ŻN i wirowanych typu E. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych przewiduje się montaż 9 słupów z zainstalowaną jedną oprawą oświetleniową.
W celu wykonania inwestycji liniowej oświetlenia drogi należy wybudować elektroenergetyczną linię napowietrzną, należy zastosować kabel typu AsXSn 2x25 mm2. Długość projektowanej linii napowietrznej wynosi 392m. Pomiar energii elektrycznej będzie odbywał się z zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego – licznik elektroniczny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej, 1-fazowy. Lokalizację podziemnych elementów sieci w obrębie prowadzonych prac ziemnych należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić właściciela urządzeń. Prace ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykonywane będą ze szczególną ostrożnością, ręcznie pod nadzorem administratorów poszczególnych sieci.

W rejonie planowanej inwestycji powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania:
● Słupy żelbetowe ŻN10 h=10m - 5 szt.
● Słupy wirowane E10,5 h=10,5m - 4 szt.
● Wysięgnik pojedynczy o długości 1,0m – 9 szt.
● Oprawy oświetleniowe typu LED o mocy 54 W - 9 szt.
● Linia napowietrzna 0,4 kV oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2 długość - 392 m,

Oprawy LED użyte do budowy oświetlenia drogowego powinny być wyposażone w zasilacze nie generujące energii biernej w całym zakresie pracy- również w czasie redukcji mocy oprawy. Jeżeli nie zostanie zapewniona kompensacja energii biernej w oprawach , bezwzględnie musi zostać dokonana kompensacja grupowa energii biernej w szafkach sterujących oświetleniem drogowych.

Oprawy oświetlenia powinny spełniać wymagania techniczne opisane w dokumentacji projektowej m.in. sterowanie oprawą i redukcją mocy : autonomicznie dla każdej oprawy: układ z systemem wyznaczenia wirtualnej północy (MV virtual Midnight- wirtualna północ ) z możliwością przeprogramowania. Asynchroniczny system programowania parametrów oprawy metodą podawania napięcia sieciowego, nie jest dopuszczalny układ utrzymania stałego strumienia świetlnego poprzez zwiększenie prądu źródeł światła LED ponad wartość początkową, założoną w obliczeniach.

Całość Instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególności ostrożności . Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów . Należy dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót.
Po zakończeniu robót instalacyjno – montażowych , przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany:
• wykonać pomiary rezystencji uziemienia i izolacji przewodów i kabli;
• sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających ,
• wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sporządzić protokoły z powyższych pomiarów;
Teren budowy po zakończeniu należy uporządkować .

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , przedmiar robót (element pomocniczy), SIWZ, projekt umowy jako załącznik nr 8 .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się