Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Modernizacja istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie – wraz z jej przebudową i rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową w ramach projektu Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie – wraz z jej przebudową i rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową.
2. W ramach zamówienia należy zaprojektować przebudowę, rozbudowę budynku biblioteki o funkcję auli multimedialnej wraz z salą widowiskową, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.
3. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
4. Lokalizacja: działka nr 4 obr. 0017 w Sulejowie zlokalizowana pomiędzy ulicą Piotrkowską a ulicą Rynek.
5. Dokumentację należy opracować zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zapisami PFU (pkt. 1.5.2) i ustaleniami z Zamawiającym oraz wytycznymi wynikającymi z warunków dofinansowania w ramach projektu „Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych”.
6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy, rozbudowy dwupoziomowego budynku na cele kulturalne (aula multimedialna) wraz z salą widowiskową na minimum 200 osób z podziałem:
- poziom 0 – mała sala koncertowa, pomieszczenia dla biblioteki, kawiarnia, pomieszczenia sanitarne (wc, łazienki), klatka schodowa,
- poziom I – sala widowiskowa na 200 osób wraz ze sceną, pomieszczenia sanitarne – wc, łazienki, klatka schodowa, hol.
7. Wymiary poglądowe budynku: 24 m ściana wschodnia, 16 m ściana południowa, 30 m ściana północna, 13 m ściana zachodnia.
8. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać również projekty:
a/ remontu, przebudowy istniejącego budynku biblioteki z przeznaczeniem na bibliotekę i działalność kulturalną,
b/ przyłączy:
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- wodociągowego,
- energetycznego,
c/ zagospodarowania terenu w tym obsługi komunikacyjnej,
d/ windy zewnętrznej lub wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
e/ rozbiórki budynków warsztatowych i garażowych Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie.
9. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji (które tego wymagają) dla n/w instalacji wewnętrznych:
• instalacja wody zimnej wraz z instalacją przeciwpożarową,
• instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja,
• instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym,
• instalacja wody ciepłej,
• instalacja sanitarna i deszczowa,
• instalacja komputerowa ,
• instalacja elektryczna i oświetlenia ogólnego,
• instalacja oświetlenia zewnętrznego,
• instalacja odgromowa,
• instalacja telefoniczna wraz z centralą cyfrową,
• instalacje nagłośnienia w budynku,
• instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
• instalacja siły (rozdzielnice elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja gniazd wtykowych ogólnych),
• instalacja nagłośnieniowa sali widowiskowej i małej salki,
• instalacja internetowa i strukturalna komputerowa,
• instalacja oświetlenia scenicznego wraz z układem sztankiet obsługiwanych elektrycznie,
• instalacja alarmu przeciwpożarowego SAP wraz z centralka, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz wykazem sprzętu p.poż..
• instalacja alarmowa z monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym.
10. Projekt powinien również zawierać propozycję stałego wyposażenia sali widowiskowej (oświetlenie, oświetlenie sceniczne, nagłośnienie) i małej salki koncertowej.
11. Przy projektowaniu obiektu należy uwzględnić istniejące zagospodarowanie terenu, w tym budynek mieszkalny oraz budynek biblioteki, z którym ma zostać połączona.
12. Oświetlenie sal i całego obiektu energooszczędne.
13. Na sali widowiskowej dużej i małej należy zaprojektować kanały pod okablowania z puszkami typu „floorbox”.
14. Lokalizacja i ilość puszek w poszczególnych salach zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym.
15. Wszystkie projekty muszą być wykonane zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym.
16. Wszystkie zaprojektowane instalacje muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu.
17. W rozwiązaniach projektowych należy:
- zadbać o ochronę cieplną budynku, przyjmując przy racjonalnych rozwiązaniach najniższe współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych oraz wykluczyć powstawanie mostków termicznych,
- zachować obowiązujące normy,
- zadbać o niskie koszty eksploatacji obiektu,
- zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu,
- zapewnić bezpieczny i bezkolizyjny ruch użytkowników obiektu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby niepełnosprawne) w ciągach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i komfortu akustycznego.
18. Wykonawca przedstawi dwie różne koncepcje konstrukcyjnie i materiałowe wraz z szacunkowymi kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiającym.
19. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna zawierać:
• projekty budowlano – wykonawcze (dla każdej branży) – 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej (PDF, DWG);
• przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży) – po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej;
• STWiORB (dla każdej branży) - po 2 egz. + wersja elektroniczna;
• karty katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami i urządzeniami poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić materiałami i urządzeniami równoważnymi (podać parametry proponowanych materiałów i urządzeń).
20. Szczegółowy zakres dokumentacji zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy.
21. Konstrukcja, układ budynku, układ pomieszczeń musi być zaprojektowany zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
22. Budynek ma posiadać dach płaski z rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne i szybki usunięcie śniegu i łatwe odprowadzenie wód opadowych. Należy jednak zaproponować jak najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania dla takiego typu dachu.
23. Ponadto projekt musi zawierać:
- wyposażenie stałe łazienek i wc,
- wyposażenie stałe sali widowiskowej – fotele, ekran do tylnej projekcji, kurtyna, scena, sztankiety oraz ruchome konstrukcje pod oświetlenie sceny, kotary wraz z systemem rozsuwania lub podnoszenia,
- wyposażenie stałe korytarzy, szatni i klatek schodowych.
24. Wyposażenie sali widowiskowej i małej sali ma być ujęte w kosztorysie jako odrębny etap realizacji.
25. W ramach przedmiotowego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Pozyskanie na własny koszt map d/c projektowych;
2) Wykonanie dwóch koncepcji do wyboru dla Zamawiającego wraz z szacunkowym kosztorysem;
3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4) Wykonanie badań geotechnicznych dla planowanej inwestycji;
5) Wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji istniejącego budynku biblioteki w zakresie połączenia projektowanej sali widowiskowej z istniejącą biblioteką oraz wykonania remontu budynku biblioteki na cele kulturalne;
6) Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji projektowej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
7) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
8) Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, PPIS, BHP, ds. ppoż., konserwator zabytków, odstępstwo od zakazu realizacji inwestycji w odległości 50m od urządzeń wodnych;
9) Dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla części objętej remontem i adaptacją dla pomieszczeń istniejącej biblioteki;
10) Udzielanie Zamawiającemu w terminie 2 dni wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców i Zamawiającego w toku postępowania przetargowego na udzielanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych;
11) Wprowadzania poprawek lub uzupełnienie do opracowanego i przekazanego przedmiotu zamówienia w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz zaktualizowanie kosztorysów na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane;
12) W przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych niezależnych od Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji w okresie trwania gwarancji;
13) Jednokrotna nieodpłatna aktualizacja kosztorysów inwestorskich;
14) Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych urządzeń i technologii oraz zorganizowania w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 2 narad roboczo – technicznych, na których zostaną omówione proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne dla opracowywanej dokumentacji;
15) Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego zmian projektowych w związku ze zmianami w przepisach prawa powstałych po przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
26. Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
UWAGA:
Wszystkie decyzje, uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia i pełnomocnictwa.
Ogólny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie funkcjonalno – użytkowym (pkt. 1.5.2) stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
27. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
28. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej będzie jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac projektowych na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
29. Zamawiający informuje, że okres gwarancji i rękojmi wynosi minimum 3 lata.

Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz na podstawie wytycznych Zamawiającego i dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
Wszystkie projekty muszą być wykonane zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym.
Wszystkie zaprojektowane instalacje muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu.
Ponadto wszystkie prace projektowe muszą być uzgadniane i akceptowane przez Zamawiającego.
A. Projekty wykonawcze.
Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.
Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, itp.), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ" (PB i PW).

B. Kosztorys.
Należy opracować zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym w podziale jak przedmiary robót.

C. Przedmiar robót.
Należy wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR, CPV (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów)
z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
Przedmiary poza ww. winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu robót demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót.

D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.

E. Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków.
Opracowanie charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

F. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów wchodzących w zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

G. Korespondencja dotycząca wszystkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia (wystąpienia z wnioskami o wydanie warunków technicznych, wystąpienia o uzgodnienia i weryfikacje dokumentacji itp.) musi być przekazywana na bieżąco do wiadomości Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się