Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II od km 0 + 000 do km 1+ 679, dł. 1,679 km, Etap 1 - ul. Główna
i ul. Kolejowa – od skrzyżowania z DW 543 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – dł. 0,930 km. Etap 2 - ul. Sikorskiego – dł. 0,749 km.
Podział na etapy wynika z oddzielnych opracowań projektowych.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ciągu drogi powiatowej nr 1815C w branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, polegających na:

a) rozbudowie jezdni głównej o nawierzchni asfaltobetonowej ;
b) rozbudowie skrzyżowań o nawierzchni asfaltobetonowej;
c) rozbudowie chodników z kostki betonowej;
d) rozbudowie zjazdów na posesje z kostki betonowej;
e) rozbudowie parkingów z kostki betonowej;
f) rozbudowie zatoki autobusowej z kostki betonowej;
g) rozbudowie kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej sieci miejskiej;
h) rozbudowie kanalizacji sanitarnej podłączonej do istniejącej sieci miejskiej;
i) rozbudowie oświetlenia ulicznego;
j) przebudowie kolizji z sieciami teletechnicznymi;
k) wykonaniu oznakowania i montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
l) zagospodarowaniu zieleni miejskiej.

3. W ramach zadania prowadzone będą m. in. następujące rodzaje robót:

1) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe, stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, pomiar geodezyjny powykonawczy;

2) mechaniczna wycinka drzew i krzewów z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora oraz usunięciem karp i uporządkowaniem terenu po wycince;

Uwaga!!!

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Uzyskane z wycinki drewno stanowi własność Zamawiającego.
W związku z powyższym należy przewieźć je na plac składowy ZDP w Brodnicy Karbowo 46
87-300 Brodnica.

3) roboty rozbiórkowe – frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozbiórki zjazdów i chodników, rozbiórka podbudowy z bruku kamiennego i kruszywa z wywozem i segregacją na plac składowy Zamawiającego tj. baza ZDP, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

Uwaga!!!

- Wszystkie materiały z rozbiórki m. in. frezowina, kostka betonowa, gruz z kostki, krawężników, obrzeży, bruk kamienny, beton z podbudowy stanowią własność Zamawiającego. Materiał z rozbiórki należy dostarczyć za pokwitowaniem ilości i asortymentu na plac składowy do Zamawiającego tj. baza ZDP, Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica. W przypadku kostki betonowej materiał należy spaletować i zabezpieczyć przed rozkompletowaniem z palety.

- Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów ponosi Wykonawca i należy uwzględnić je w ofercie.

4) roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi;

5) roboty związane z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej;

6) roboty związane z przebudową kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi;

7) roboty instalacyjne oświetlenia ulicznego;

Uwaga!!!
Z zakresu dokumentacji technicznej branży elektrycznej niniejszego zamówienia Zamawiający wyłącza przebudowę kolizji elektrycznych określonych w dokumentacji Etapu I i II. Nie należy wyceniać tych prac w ofercie.


8) roboty brukarskie związane z rozbudową parkingów, zjazdów, zatok i chodników;

9) roboty bitumiczne na jezdniach ulic;

10) instalowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barier chodnikowych, słupków przeszkodowych) oraz oznakowania pionowego;

11) roboty wykończeniowe związane z wykonaniem zieleni miejskiej – humusowanie terenu, wykonanie trawników w terenie płaskim, sadzenie drzew i krzewów liściastych;

12) wykonanie oznakowania cienkowarstwowego poziomego przez malowanie linii i symboli farbą;

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiary poszczególnych robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. (Uwaga! Przedmiary robót stanowi tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIII opis sposobu obliczenia ceny)

5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania.

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy pzp).

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kierujących budową i osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. czynności wskazanych w przedmiarach robót.

8. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 60 miesięcy.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z własnym wyborem Wykonawca ma możliwość wydłużenia okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na zasadach wynikających z niniejszej SIWZ, wówczas oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie ofert.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się