Roboty budowlane w budynku Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 39 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 39 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej.
Zakres robót objęty zamówieniem:
• Roboty rozbiórkowe m.in.:
• Demontaż istniejącej posadzki z płytek ceramicznych;
• Demontaż istniejącej warstwy wylewki cementowej posadzki na gruncie;
• Demontaż istniejących płytek ceramicznych ściennych;
• Wykonanie przebić w warstwie stropu (stropodach wentylowany) w celu wykonania wentylacji mechanicznej.
• Roboty wykończeniowe m.in.:
• Wykonanie nowej posadzki na gruncie (odtworzenie warstw podłogowych);
• Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych;
• Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach powyżej okładziny ściennej z płytek;
• Wykonanie wypraw malarskich;
• Montaż stolarki drzwiowej;
• Montaż żaluzji fasadowych;
• Montaż parapetów wewnętrznych.
• Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna m.in.:
• Demontaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
• Demontaż armatury;
• Rozprowadzenie nowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Instalacja gazowa m.in.:
• Demontaż wewnętrznej instalacji gazowej w posadzce;
• Wymiana zaworu odcinającego;
• Wykonanie nowej instalacji gazowej;
• Instalacja wentylacji mechanicznej m.in.:
• Wykonanie przebić przez stropodach pod przewody wentylacji mechanicznej;
• Montaż instalacji wentylacji mechanicznej;
• Montaż naściennych regulatorów transformatorowych z ręcznym sterowaniem.
• Instalacja elektryczna m.in.:
• Demontaż instalacji elektrycznej;
• Wykonanie rozdzielnic.
• Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego;
• Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
• Wykonanie instalacji odgromowej;
• Wykonanie instalacji ochronnej przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
b) przedmiary robót,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

UWAGA!

Z uwagi na fakt, że budynek szkoły jest obiektem funkcjonującym wszystkie roboty tzw. „głośne” czyli przekucia, rozbiórki itp. należy wykonywać w uzgodnieniu z Dyrekcją PZ Nr 4 w Oświęcimiu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy z uwagi na fakt, że w budynku uczy się młodzież.

Wykonawca robót zobowiązuje się do ścisłej współpracy z dostawcą wyposażenia (m.in. zlewu, okapów, kuchni gazowych, zmywarek) pracowni gastronomicznej w celu odpowiedniego przegotowania podejść instalacyjnych (dot. m.in. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, gazowej).

Ostateczna kolorystyka wykończenia ścian, elementów stalowych, ślusarki i innych elementów wykończeniowych) zostanie ustalona z Dyrekcją Powiatowego Zespołu Nr 4 w Oświęcimiu oraz Zamawiającym. Ostateczny wzór, rodzaj, rozmiar oraz kolor płytek podłogowych i ściennych zostanie ustalony z Dyrekcją Powiatowego Zespołu Nr 4 w Oświęcimiu oraz Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż na terenie byłego Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu oraz terenie Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu prowadzone są roboty budowlane m.in. prace brukarskie, utwardzenia terenu, wykonywane miejsca postojowe, wykonywana droga pożarowej itp. W związku z powyższym dojście i dojazd do budynku jest utrudniony.
Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Warunki realizacji robót.
Warunki realizacji robót określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty z uwzględnieniem uwag Przedstawiciela PZ Nr 4 w Oświęcimiu.
Podczas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny dostęp do budynku szkoły. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, odpowiednio wygrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są roboty.
Zamawiający jest w posiadaniu ostatecznej decyzji Nr 401/18 z dnia 8 czerwca 2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Uwaga:
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją projektową tj. prace remontowe, przebudowy, wykończeniowe obejmujące m.in. roboty izolacyjne, montażowe stolarki drzwiowej, posadzkowe, malarskie, instalacyjne.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.
29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawarto we wzorze umowy załącznik nr 6 do SIWZ.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się