„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa w miejscowości Goździówka w km 37+907 drogi wojewódzkiej nr 637 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 248/18

» Opis zapytania

1) Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego przez rzekę Długa
w miejscowości Goździówka w km 37+907 drogi wojewódzkiej nr 637 wraz
z dojazdami w niezbędnym zakresie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ).
Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji Zamówienia oraz wykonania aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu dla przedmiotowego zadania.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wykonanie robót związanych z ustrojem nośnym obiektu mostowego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się