Przebudowa istniejącej fontanny w Parku Miejskim w Żninie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji fontanny w Parku Miejskim w Żninie, na terenie pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kościuszki.
2. Inwestycja będzie realizowana na terenie działek budowlanych o numerach ewidencyjnych: 646/1, 647/1, 662/5, 663, 664/5; obręb 0001 w Żninie stanowiących obszar Parku Miejskiego.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
• odbudowę fontanny w nowym układzie przestrzennym,
• przebudowę infrastruktury technicznej,
• zagospodarowanie terenu wokół fontanny,
• wyposażenie w elementy małej architektury,
• wykonanie oświetlenia LED w płaszczyznach spływu wody oraz lampy oświetleniowe,
• zagospodarowanie ścian roślinnością pionowo na zewnętrznych płaszczyznach bryły fontanny,
• dostawa i montaż wyposażenia technologicznego,
• wykonanie instalacji wodnej oraz elektrycznej wewnętrznej fontanny oraz dostawę rozdzielnicy głównej fontanny,
• zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy bądź uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu,
• sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
3. Roboty budowlane związane z zamówieniem należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz Projektem Budowlanym, który sporządzony został przez PROJ – PRZEM – PROJEKT Spółka z o.o., ul. Fordońska 110,
85-739 Bydgoszcz
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie realizacji wykonywanych robót przy udziale i pod kierunkiem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane.
5. Błędy i opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniają Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmiany projektowanych prac, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, nadzorem budowlanym, projektantem, jeśli będą wynikały z:
• rozbieżności w stosunku do konstrukcji istniejącej fontanny do rozbiórki,
• sytuacji napotkania innych warunków niż zakładał projekt.
6. Dobór, dostawa i nasadzenia roślin w ścianach zielonych (panelach roślinnych) leżą po stronie Zamawiającego.
7. Rozbiórka istniejącej niecki fontanny wykonana została w ramach wstępnych prac przygotowawczych.
8. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany wraz z projektem zmian, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót, Przedmiar robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się