„Bieżąca konserwacja i utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącej konserwacji, utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej i eksploatacyjnej gminnych urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego, składającego się z około 1400 punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonanie innych robót elektrycznych na mieniu Gminy Radków. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wymiana zużytych oprawek żarówek i spalonych żarówek wraz z równoczesnym oczyszczeniem opraw i kloszy;
2) wymiana rozbitych główek bezpieczników;
3) wymiana izolatorów;
4) wymiana spalonych bezpieczników;
5) wymiana zabezpieczeń w lampach;
6) wymiana przewodów w oprawach;
7) wymiana dławików w lampach;
8) wymiana dekli do lamp;
9) wymiana przewodów w szafkach sterowniczych;
10) wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych;
11) wymiana rozbitych żarówek, kloszy opraw, lub całych opraw;
12) wymiana przepalonych styczników, zegarów sterujących i wyłączników zmierzchowych;
13) pionowanie pochylonych słupów oświetleniowych;
14) uzupełnienie brakujących tabliczek ostrzegawczych na słupach;
15) uzupełnienie napisów i znaków ostrzegawczych na słupach i rozdzielniach oraz ponumerowanie wszystkich słupów;
16) uzupełnienie ubytków farby na słupach i rozdzielniach;
17) malowanie całych słupów oświetleniowych;
18) wycinka gałęzi drzew i krzewów dotykających do przewodów i lamp oświetleniowych, a także gałęzi zasłaniających strumień światła;
19) wyłączanie oświetlenia ulicznego w sytuacjach awaryjnych, grożących bezpieczeństwu ludzi lub mogących spowodować inne nieprzewidziane zagrożenia oraz zabezpieczenie miejsc awarii do czasu naprawy;
20) wykonanie oględzin urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego oraz ocena ich stanu technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
21) sprawdzenie stanu urządzeń zabezpieczających i sterujących;
22) wykonywanie zgodne z obowiązującymi przepisami okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji;
23) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji dotyczących potrzeby modernizacji istniejącej sieci oświetleniowej i jej rozbudowy;
24) podejmowanie przedsięwzięć, wpływających na zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego;
25) składanie pisemnych meldunków o zniszczeniach i uszkodzeniach instalacji i urządzeń oświetleniowych dokonanych przez osoby nieznane - niezwłocznie po ich stwierdzeniu;
26) odczytywanie stanów liczników (jak zajdzie taka potrzeba) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz ustawianie zegarów sterujących włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego;
27) montaż i demontaż własnego oświetlenia świątecznego na Rynku w Radkowie oraz pl. NMP w Wambierzycach – o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym;
28) obsługa imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Radków - o wcześniej określonej wielkości i zakresie z Zamawiającym;
29) konserwacja i remont instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy;
30) montaż oświetlenia na terenie Gminy Radków w celu doświetlenia zgłaszanych miejsc wymagających takiej potrzeby.
1.2. Użyte powyżej określenia w „szczególności” nie wykluczają obowiązku wykonania innych prac koniecznych dla bieżącego utrzymania urządzeń i instalacji oświetlenia ulicznego w sprawności technicznej i eksploatacyjnej.

1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych jakimi ma dysponować Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.
1) podnośnik koszowy z dopuszczeniem do pracy pod napięciem – min. 1 szt.,
2) koparkę – min. 1 szt.,
3) samochód dostawczy – min. 1 szt.
4) dźwig samojezdny – min. 1 szt.

2. Gwarancja.
Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego okresu lub dłuższego (zgodnie z gwarancją producenta).

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj.: wykonujących czynności z zakresu:
1) konserwacji, napraw, remontów i prac montażowych dla sieci elektrycznych w tym instalacji oświetlenia ulicznego;
2) robót ogólnobudowlanych,
3) obsługi pojazdów specjalistycznych

3.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3.1.1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, wskazane w ust.1 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku r. ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3.1.2. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku przedłożenia oświadczenia Wykonawcy oraz kopii umowy/umów o pracę potwierdzającej/cych zatrudnienie osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności na podstawie umowy o pracę polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.), oraz niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę określonego w ust. 3 pkt 1 zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów;
2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego kopii umowy/umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę określonych w ust. 3 pkt 2 umowy - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia za każdy przypadek liczony od osoby. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów,
3.1.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Rynek 1
Radków 57420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Radków
ul. Rynek 1
Radków 57420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się