Remont mieszkań (XIV/2018)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest remont mieszkań zarządzanych przez KZGM w Katowicach.
2. Zamówienie podzielone jest na 6 części:
część 1 – ul. POMP 4a/4, ul. Mikusińskiego 12a/26, ul. Grażyńskiego 40a/2 obejmuje remont/wymianę instalacji wod-kan z wymianą osprzętu, instalacji elektrycznej i gazowej, remont/wymianę stolarki drzwiowej, renowację/wymianę stolarki okiennej, remont/wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów;
część 2 - al. Korfantego 104/4, ul. Grażyńskiego 61/18 obejmuje wymianę/remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont/wymianę podłóg, regulację/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian i sufitów;
część 3 - ul. Kołobrzeska 15c/2, ul. Świdnicka 33b/17, ul. Zielonogórska 2a/53 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę urządzeń sanitarnych, wymianę podłóg, malowanie ścian i sufitów;
część 4 - ul. Wiosny Ludów 30b/9, ul. Wiosny Ludów 37/10, ul. Oswobodzenia 53a/9 obejmuje remont/wymianę instalacji elektrycznej, gazowej, wod-kan z wymiana osprzętu, remont/wymianę podłóg, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ogrzewania elektrycznego, malowanie ścian i sufitów;
część 5 - ul. Adamskiego 9/18, ul. Zamenhofa 32a/29, ul. Pogodna 3/26 obejmuje remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, mycie stolarki okiennej, remont/wymianę stolarki drzwiowej, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów;
część 6 - ul. Mieszka I 5/219, ul. Mieszka I 5/206, ul. Mieszka I 5/60 obejmuje remont instalacji elektrycznej, gazowej i wod-kan z wymianą osprzętu, remont/wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów.
3. UWAGA! Zamawiający na podstawie art. 36aa ust. 2 ustawy określa, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę na 4 części zamówienia.

4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.
Zamawiający dla każdej części zamówienia wymaga aby osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie były przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2018, poz. 917 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych polegające na wymianie płyt gipsowo-kartonowych, remoncie podłóg, wymianie stolarki drzwiowej, naprawie i malowaniu tynków ścian i sufitów. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych, osób wykonujących roboty związane z instalacją elektryczną i gazową, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
5. Parametry równoważności.
1) Jeżeli STWIOR lub przedmiary robót wskazywałby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie w STWIOR lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi:
- na stolarkę okienną i drzwiową – 60 miesięcy;
- na dostarczone i zamontowane urządzenia i elementy wyposażenia – 24 miesiące;
- na wykonane roboty budowlane minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniany do oceny ofert wynosi 60 miesięcy (zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ).
7. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 6 do SIWZ oraz przedmiary robót, szkice, zdjęcia - Załącznik nr 7 do SIWZ.
UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem zamieszczonym w formacie PDF a przedmiarem w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2019 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się