Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.

» Opis zapytania

Część I ogólna

1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
kody pomocnicze:
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających.

3. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące dróg na terenie Gminy Bieruń o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe (z kostki lub płyt betonowych, tłuczniowe, z frezu asfaltowego, gruntowe) oraz urządzeń odwadniających (kratki ściekowe, korytka ściekowe, odwodnienie liniowe).
W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych rozumie się wykonywanie bieżących napraw nawierzchni oraz wykonanie nakładek asfaltowych wraz z towarzyszącymi robotami rozbiórkowymi i wywozem gruzu.
A) Zakres robót został określony w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obejmuje w szczególności:
1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi i transportem masy - 50 t;
2. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitum.: w-wa wiążąca - 800 m2,w-a ścieralna - 800 m2,
3. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą recyklingu - 8 t;
4. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych „na zimno” - 2 t;
5. mechaniczne czyszczenie oraz skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - 800 m2;
6. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni oraz uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznej - 500 m2;
7. remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych oraz kostki brukowej betonowej i granitowej - 320 m2;
8. wykonanie podbudowy tłuczniowej - 600 m2 ;
9. wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka szara - 450 m2 , kostka kolor - 150 m2;
10. zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej - 350m i obrzeży betonowych - 500 m;
11. regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 30 szt;
12. montaż pierścienia odciążającego dla urządzeń podziemnych - 4 szt;
13. wykonanie wodościeku z prefabrykatów betonowych - 100 m;
14. wymiana prefabrykowanej studni ściekowej wraz z wraz z przyłączem z rury dł. do 3 m - 2 szt.;
15. przykanalik z rur PVC DN200 – 10 m;
16. umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi - 30 m2;
17. wykonanie odwodnienia liniowego kanał z rusztem żeliwnym - 50m;
18. wyrównanie (naprawy) dróg: frezem asfaltowym (materiał inwestora z dowozem ze składowiska
do 12 km) - 50 m3, (materiał wykonawcy) - 100 m3 oraz tłuczniem – 200 m3;
19. ułożenie warstwy frezu asfaltowego za pomocą rozściełacza, o gr. 10 cm – 600 m2;
20. frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 600 m2;
21. rozbiórka nawierzchni bitumicznej: ręcznie - 150 m2, mechanicznie - 200 m2;
22. korytowanie na gł. 20 cm oraz profilowanie podłoża: ręcznie - 100 m2, mechanicznie - 600 m2;
23. mechaniczne ścinanie poboczy - 350 m2 ;
24. humusowanie skarp z obsianiem trawą - 100 m2;
25. wywóz na odległość do 12 km: gruzu wraz z jego utylizacją oraz ziemi - 100 m3 ;
26. rozebranie chodników z płyt betonowych - 100m2 ;
27. rozebranie elementów ulic: obrzeży - 50 m; krawężników na ławie betonowej - 50 m.

B) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SOPZ:
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
2. Przedmiary robót.
3. Wzór umowy.

C) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez odtworzenie remontowanych nawierzchni z zachowaniem zasad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie:
- obniżonego krawężnika przy przejściach dla pieszych,
- maksymalnych pochyleń podłużnych na ciągach pieszych (chodnikach) – do 6%.

D) Warunki i wymagania.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 24 miesiące, licząc od daty odbioru każdego zlecenia cząstkowego odrębnie.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć: wykonanie robót wskazanych w pozycjach od 1 do 19 w/w pkt. „ A” ( odpowiednio - pkt.II.3.A. SIWZ / pkt. „A” SOPZ).
4. Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, udzielenia zamówień na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy pzp.
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się