Wycinka 668 drzew przy linii kolejowej 001 relacji Warszawa Zachodnia-Katowice strona prawa i lewa w km 307,400-310,200 oraz linii 062 teren kościoła przy ul.3 Maja 20a.

» Opis zapytania

Wycinka 668 drzew objętych decyzją oraz drzew, dla, których nie jest wymagane uzyskanie zgody na ich usunięcie a znajdują się w odległości do 15 m od osi skrajnego toru kolejowego wraz z okrzesaniem, przerzynką na określoną długość, rozdrobnienie gałęzi i drobnej roślinności, przewóz wyciętego drewna do miejsca wskazanego przez zarządcę działek i uprzątnięcie terenu przy linii 001 w km 307,400-310-200 po stronie prawej i lewej oraz linii 062 teren kościoła przy ul.3 Maja 20a Sosnowiec na terenie działania ISE Katowice - zgodnie z załączonym OPZ i wzorem Umowy.

Wraz z ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć dokumenty wymienione w pkt. 9 oświadczenia o akceptacji zapisów wzoru Umowy - zał. nr 2 do OPZ.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się