Rozbudowa KMC przy chodniku T-145 z Up. D

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa KMC przy skrzyżowaniu chodnika T-145 z Up. D
w O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części:
2.1 Część I- Rozbudowa stanowisk przeglądowo–naprawczych w KMC przy chodniku
T-145 z Up. D. (SOPT nr 1, 2, 3) - zakres zgodnie z załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ.
2.2 Część II Rozbudowa KMC przy chodniku T-145 z Up. D:
2.2.1 Rozbudowa stanowisk przeglądowo–naprawczych w KMC przy chodniku
T-145 z Up. D. - zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ
2.2.2 Rozbudowa sieci elektrycznej w KMC przy chodniku T-145 z Up. D. – zakres zgodnie z załącznikiem nr 3 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik
numer 2 do SIWZ.
2.3 Część III Rozbudowa sieci klimatyzacji centralnej w KMC przy chodniku T-145
z Up. D. – zakres zgodnie z załącznikiem nr 4 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o postanowienia Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, w szczególności o zakres rzeczowy zawarty
w załącznikach nr 1-4 do Projektu umowy.
4. Do oferty należy dołączyć:
4.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych- Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4.2 Karta Wykonawcy – Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.3 Szczegółowy kosztorys ofertowy dla każdej z części wymienionej w pkt. II ppkt. 2 oraz wypełniony Załącznik nr 6 do Projektu umowy.
4.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały na minimum 24 miesiące liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Na zabudowane przez Wykonawcę urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 12 miesięcy liczone od daty podpisania przez przedstawicieli Stron końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi demontażu
  • Usługi wiertnicze i wydobywcze
  • Roboty budowlane dla przemysłu wydobywczego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się