Zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku oraz prac konserwatorskich - zagospodarowanie poddasza oraz remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 50, zw. dalej „kościołem”. Zamówienie finansowane jest z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233251-3 Wymiana nawierzchni
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych
3. Przedmiot zamówienia dzieli się na dwie części i obejmuje w szczególności:
1) część 1 – „zagospodarowanie poddasza” - zagospodarowanie obszaru nad nawą główną, transeptem i prezbiterium kościoła, w tym:
a) demontaż istniejących pomostów podestów i kładek
b) uzupełnienie brakujących wieńców żelbetowych.
c) naprawa łęku i wysklepień przy filarze
d) wykonanie konstrukcji nośnej pod projektowane podesty
e) wykonanie schodów (zejścia z podestu do dwóch klatek z kręconymi schodami)
f) prace konserwatorskie - naprawa (renowacja) wewnętrznych murowanych szczytów nad nawą środkową i nad transeptem od strony południowej i północnej
g) wykonanie nowych pomostów z barierkami
h) montaż ścianek działowych,
i) okładziny ścian, malowanie ścian,
j) montaż drzwi,
k) wykonanie niezbędnych instalacji poddasza:
2) część 2 – remont kamiennej nawierzchni wokół kościoła św. Jana w Gdańsku:
- remont nawierzchni brukowanej w zaułku Zachariasza Zappio
- wykonanie nakryw z piaskowca na obudowach studzienek doświetlających piwnice kamieniczek przyległych do zaułka Zachariasza Zappio,
- wymiana osłony (przekrycia) nad istniejącym otworem zejściowym w nawierzchni zaułka
- konserwacja odsłoniętych powierzchni gotyckich ścian ceglanych kościoła św. Jana powyżej pierwotnej linii bruku

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się