DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI MEDYCZNYCH I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI MEDYCZNYCH I ZBIORNIKA NA CIEKŁY TLEN MEDYCZNY
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zapotrzebowanie na rodzaj asortymentu zawiera Załącznik Nr 2, tj. formularz asortymentowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
W formularzu asortymentowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w Załączniku Nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej.
Oferty należy składać do jednej części.
1.Zaoferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji.
2.Podane przez Zamawiającego w Załączniku Nr 2 ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości w danym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy.
3.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w każdym Załączniku Nr 2 przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy.
6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców.
7.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a Ustawy (zatrudnienie na umowy o pracę).
8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
10.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania zamówienia:
1.Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w formie dostaw cząstkowych zgodnie z zapotrzebowaniem przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
2.Częstotliwość dostarczania gazów medycznych w butlach odbywać się będzie co najmniej jeden raz w tygodniu, natomiast wymiana zbiornika z ciekłym tlenem medycznym odbywać się będzie przeciętnie jeden raz w miesiącu i będzie on wymieniany przy budynku Nr 1 „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. – przy budynku, w którym znajduje się Oddział Kardiologiczny, Geriatryczny oraz Chorób Wewnętrznych na podstawie zapotrzebowań przesyłanych faksem
w minimalnym terminie do trzech dni roboczych, natomiast maksymalny termin dostawy to pięć dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
3.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą specjalistycznym transportem Wykonawcy do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. w dni robocze t. j. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 13.30.
4.Zamówienia będzie składał Kierownik Apteki Szpitalnej lub inna upoważniona osoba.
5.Zamawiający informuje, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.30 do 13.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt.
6.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia.

Termin płatności:
Ryczałtowa należność za dostawy gazów medycznych, dzierżawę butli medycznych oraz zbiornika na ciekły tlen medyczny w danym miesiącu będzie dokonywana „z dołu” przelewem
w terminie do 30 dni po zakończeniu miesiąca i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w formie oryginału.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się