Dostawa holtera RR dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

» Opis zapytania

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” oraz Załącznik nr 7 „Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego holtera RR” do SIWZ.
2. Sprzęt medyczny powinien być dopuszczony do użytku szpitalnego oraz musi posiadać oznaczenie CE określające zgodność z normami Unii Europejskiej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zamontowania i uruchomienia sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zainstaluje sprzęt stanowiący przedmiot umowy w sposób zgodny z zaleceniami jego producenta (jeżeli zostały określone), tj. tak aby zachować udzieloną przez producenta sprzętu lub przez jego importera gwarancję jakości.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany i nieobciążony prawami osób trzecich.
5. Rok produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu nie może być starszy niż 2018 r.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin na własny koszt i ryzyko, a także wyda przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność oznakowania, wyposażenia oraz innych parametrów aparatury z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się