Remont parkingu położonego na działce nr 46/4 obręb 9 ul. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk

» Opis zapytania

1. Remont parkingu na dz. nr 46/4 obręb 9 przy budynku Sekcji Zamiejscowej KOWR w Słupsku ul. 3 Maja 44, gmina Słupsk, powiat słupski.
Obecny parking zlokalizowany jest od strony wschodniej budynku biurowego Sekcji Zamiejscowej KOWR w Słupsku wymaga modernizacji i remontu. Istniejące utwardzenie parkingu z płyt betonowych prefabrykowanych jest w złym stanie, nierówne z licznymi pęknięciami w płytach. Istniejący parking posiada sieć kanalizacyjną deszczową, którą przewiduje się rozbudować poprzez montaż separatora oraz dodatkowej kratki ściekowej. Parking jest ogrodzony.
Remont parkingu polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, ustawieniu nowych krawężników, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa i wykonaniu nowej nawierzchni parkingu z kostki betonowej (10 x 20 cm).
Na parkingu projektuje się 12 stanowisk postojowych usytuowanych zgodnie z załącznikiem graficznym. Szerokość stanowisk 2,70 m, długość pojedynczego stanowiska 5,00 m. Spadek poprzeczny 1 % w kierunku skarpy i istniejących kratek kanalizacji deszczowej. Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowany separator.
Ponadto przewiduje się wyposażenie istniejącego ogrodzenia w bramę o szerokości 5,00 m wysokości 1,5 m, otwieraną automatycznie z wykorzystaniem pilota (do bramy należy dołączyć 5 pilotów zdalnego otwierania).
W ramach remontu parkingu przewidziany jest również remont schodów zewnętrznych.
Bezpośrednio przy budynku biurowym projektuje się wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1 m oraz poszerzenie zjazdu do parkingu istniejącego (remontowanego).

2. Zakres prac obejmuje:
1) demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
2) ułożenie nowych krawężników betonowych z wykonaniem ławy betonowej,
3) wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,
4) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej (10 x 20 cm),
5) wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym,
6) oznakowanie parkingu ( malowane linie, pionowe znaki ),
7) ułożenie kabla zasilającego bramę oraz montaż bramy przesuwnej o szerokości 5 mb,
8) wykonanie odwodnienia terenu z wbudowanym separatorem,
9) remont schodów zewnętrznych,
10) rozebranie starego i wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej dopasowanego do podjazdu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym, STWiORB oraz pomocniczo w przedmiarach) stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ilości podane w przedmiarach traktować należy pomocniczo. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej i sprawdzenie ilości robót do wykonania ze stanem faktycznym. Za przyjęte ilości z przedmiarów pełną odpowiedzialność ponosi składający ofertę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się