Konserwacja sieci oświetleniowej – bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2019r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja sieci oświetleniowej – bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno w 2019r. w zakresie:
1. Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:
a) naprawa opraw,
b) wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych, itp.,
c) wymiana zabezpieczeń, wkładek topikowych w tablicach bezpiecznikowych i szafach oświetleniowych,
d) naprawa osłon tabliczek słupowych,
e) naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz aparatury (zegar zabezpieczenia, wyłączniki, styczniki),
f) naprawa uszkodzonych kabli, zerwanych linek,
g) utrzymanie we właściwym stanie technicznym sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe tak, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń,
h) malowanie metalowych części urządzeń oświetleniowych na bieżąco w przypadku pojawienia się śladów korozji,
i) wykonywanie pomiarów określonych w odpowiednich przepisach dotyczących eksploatacji oświetlenia zewnętrznego, przy czym pomiary te maja być wykonywane sukcesywnie – do 20 % urządzeń na rok,
j) korekta aparatów sterujących,
k) mycie kloszy,
l) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych wynikłych z losowego (kolizja drogowa, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzenia urządzeń oświetleniowych,
m) przycinanie gałęzi i konarów w obrębie tras oświetleniowych wraz z ich uprzątnięciem po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym,
n) udostępnianie zasilania elektrycznego na potrzeby imprez okolicznościowych na terenie Gminy Miasto Krosno;
Stan opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno na dzień 5 listopada 2018 r. wynosi 5687 szt.
2. Konserwacja i naprawa instalacji oświetlenia ulicznego będącego na gwarancji, np. konfigurowanie zegarów sterowniczych, mycie i odśnieżanie kloszy itp.
3. Prace wynikające ze szkód powstałych w wyniku kolizji samochodowych, aktów wandalizmu, kradzieży, a także wymiana opraw LED i innych zleconych robót elektrycznych.
Po wystąpieniu szkody, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji jednoznacznie określającej jej miejsce i zakres. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej dwie fotografie z naniesioną datą, prezentujące miejsce i zakres szkody oraz krótki opis.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna).
4. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości (również w dni wolne od pracy i święta) do podjęcia działań związanych z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.
Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub drogą elektroniczną przyjmowania zgłoszeń przez całą dobę.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych nie wynikłych z winy wykonawcy.
6. Zaleca się, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się ze stanem technicznym zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i terenem prac oraz jego otoczeniem i uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zwieraniu umowy na wykonanie, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia porozumienia z PGE Dystrybucja i stosowanie się do:
- Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Załącznik nr 3 do SIWZ),
- Instrukcji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych (Załącznik nr 4 do SIWZ).
8. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności:
- wymiana źródeł światła,
- wymiana opraw,
- wymiana uszkodzonych aparatów i urządzeń elektrycznych,
- synchronizacja urządzeń sterowniczych,
- wymiana uszkodzonych przewodów i kabli.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego spośród wymienionych poniżej dowodów - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się