Wymiana pokrycia dachowego budynku A Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 20 – letniego pokrycia dachowego budynku wysokiego „A” Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na nową blachodachówkę panelową (w połysku) o łącznej powierzchni 630 m2.
Budynek A DPS w Skrzynnie zlokalizowany jest na działce nr ewid. 1470, obręb Skrzynno, gmina Ostrówek.
Wymiary ww. budynku:
- wysokość do rynny: 13 m2, długość ściany południowej: 30 m2:
Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:
1) demontaż:
 instalacji odgromowej na dachu;
 obróbek blacharskich;
 pokrycia z blachodachówki o powierzchni 630 m2;
 6 szt. okien dachowych o wymiarach 55x78 oraz kominów wentylacyjnych;
 łat drewnianych o powierzchni 434 m2;
 wyłazu dachowego;
2) montaż:
 nowej folii paroprzepuszczalnej na powierzchni 434 m2;
 nowych kontrłat na powierzchni 434 m2;
 30% zdemontowanych łat dachowych nadających się do ponownego montażu oraz 70% nowych łat;
 4 szt. nowych okien dachowych PCV o wymiarach 68x120 oraz nowych kominów wentylacyjnych;
 nowych obróbek blacharskich i pokrycia z blachodachówki o powierzchni 630 m2;
 nowego wyłazu dachowego;
 nowych ław kominiarskich;
 zdemontowanej instalacji odgromowej na dachu;
3) montaż i demontaż rusztowania;
4) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.
Zamawiający wymaga aby nowa blachodachówka zakupiona i zamontowana przez Wykonawcę w miarę możliwości dobrana była kolorystycznie do obecnego orynnowania.
Orynnowanie poziome pozostaje bez zmian, tj. nie podlega demontażu. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Przedmiar robót.
Zamawiający informuje, iż w roku 2017 przeprowadzono remont dachu na budynku wysokim w zakres którego wchodził: montaż kontrłat, ułożenie folii paroprzepuszczalnej, wymiana zwilgotniałych oraz zbutwiałych łat drewnianych na łącznej powierzchni 196 m2. Wobec powyższego w przedstawionym powyżej zakresie rzeczowym robót - pomniejszono na budynku wysokim powierzchnię kontrłat, folii paroprzepuszczalnej i łat drewnianych
o 196 m2.
Uwaga nr 1
Wymiana pokrycia dachowego na budynku A Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie nie jest przedmiotem zgłoszenia robót budowlanych i nie wymaga pozwolenia na budowę.
Zdemontowane materiały, tj.: blachodachówkę i obróbki blacharski, a także 2 szt. okien-wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprzez ich ułożenie w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego miejscu. Pozostałe materiały rozbiórkowe zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany będzie:
- zapewnić kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane;
- zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.
Zamawiający zapewni we własnym zakresie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Uwaga nr 2
Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie 2 faktur częściowych i faktury końcowej (łącznie 3 faktury) za wykonane elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
Przedmiotem odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie elementów i całego przedmiotu zamówienia, potwierdzone odpowiednio protokołami odbiorów częściowych i protokołem odbioru końcowego.
Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy. Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z ich podziałem na poszczególne elementy z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.
Uwaga nr 3
Dokumentacja projektowa została wykonana dla zadania pn. „Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej, wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej w ramach zadania Termomodernizacja budynku DPS w Skrzynnie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. niniejsze postępowanie dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się