Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Promiennej w Sosnowcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych na terenie ulicy Promiennej w Sosnowcu, polegających na:
1. utwardzeniu nawierzchni gruntowej płytami ażurowymi, zbrojonymi typu JOMB,
2. ułożeniu w części środkowej ulicy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
3. wykonaniu regulacji urządzeń podziemnych bez wymiany żeliwa drogowego.
4. utwardzenie pobocza frezem
zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. dla korytowania,
2. dla wykonania nawierzchni z płyt Jomb,
3. dla wykonania podbudowy,
4. dla regulacji pionowej wpustów i studni
5. dla regulacji zasuw,
6. dla rozbiórek elementów dróg,
7. dla wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni
oraz
8. mapami i przedmiarem robót (służącym jedynie podaniu ogólnego/poglądowego zakresu robót - rozliczenie w bieżącym postępowaniu to rozliczenie ryczałtowe)
będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ.
Do Wykonawcy należeć będzie również:
● właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac drogowych, łącznie z powiadomieniem mieszkańców o terminie rozpoczęcia prac i ich przewidywanym zakończeniu.
● utylizacja i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca winien w cenie oferty oprócz zakresu robót wskazanych powyżej, uwzględnić:
- załadunek i wywóz zebranych odpadów z wykonanych prac wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót,
- koszt transportu i przekazania w/w odpadów do przedsiębiorcy, który posiada aktualne zezwolenie właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami na ich przyjmowanie/zagospodarowanie. Kopie kart przekazania odpadów Wykonawca okaże Zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty ewidencji i przekazywania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się