Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo „zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest” Budowa chodnika w miejscowości Gościejewo” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Odcinek objęty postępowaniem ma długość 150 mb i przebiega wzdłuż drogi gminnej o numerze 272514P.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie niniejszej SIWZ wraz z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla realizowania zadania inwestycyjnego. Długość odcinka projektowanego 150 mb, szerokość do 1,5 m.
Etap II – Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. Długość odcinka chodnika do realizacji robót budowlanych 100 mb na odcinku od drogi krajowej nr 11.


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ i obejmuje wykonanie:
Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlany) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu.
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.
Organizacja placu budowy.
Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonanie robót rozbiórkowych.
Wykonanie przebudowy infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez gestorów sieci.
Przejście przez kolizję z siecią gazową.
Wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika oraz zjazdów wraz z wywozem urobku,
Wykonanie wykopów liniowych pod elementy kanalizacji deszczowej (kanalizacja rowu wraz z przechwyceniem wód pochodzących z sieci drenażowej terenu przyległego),
Wykonanie odwodnienia.
Budowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej oraz wpustów, kanałów i przykanalików.
Profilowanie i zagęszczenie koryta chodnika i zjazdów.
Wykonanie obramowań w postaci krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem.
Wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów.
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Demontaż oznakowania na czas budowy oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Uporządkowanie terenu budowy.
3. Inne postanowienia:
Zaleca się, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej w terenie objętym zamówienia w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia budowy, jego otoczenia, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do sporządzenia oferty z należytą starannością.
W czasie prowadzonych robót utrzymany zostanie ruch pojazdów i pieszych.
Wykonawca zobowiązany zostanie do:
Wykonania i utrzymywania zaplecza budowy,
Opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem oraz projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 58, poz. 515 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729).
Oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymywania tego oznakowania a należytym stanie przez cały czas budowy.
Przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.
Zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym zasad prowadzenia robót wraz ze zleceniem niezbędnych nadzorów nad prowadzonymi pracami.
Obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się