Przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS w Lublinie przy ul. Langiewicza 16 Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy dla robót budowlanych, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia na okres minimum 24-miecięcy. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1)roboty budowlane w zakresie wykonania rozbiórek, 2)roboty budowlane w zakresie wykonania stropów żelbetowych, 3)roboty budowlane murowe, 4)roboty budowlane w zakresie podłóg i posadzek, 5)roboty budowlane w zakresie wykonania tynków, okładzin oraz malowania ścian, 6)roboty budowlane w zakresie wykonania sufitów, 7)roboty budowlane w zakresie stolarki drzwiowej, 8)roboty budowlane w zakresie montażu windy zewnętrznej i wewnętrznej, 9)roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, 10)roboty budowlane w zakresie schodów żelbetowych i szybu windy, 11)roboty budowlane w zakresie demontażu istniejących instalacji elektrycznych, 12)roboty budowlane w zakresie wykonania tablic rozdzielczych, 13)roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji monitoringu, sieciowej i telefonicznej, 14)roboty budowlane w zakresie wykonania przycisków przeciwpożarowych, 15)roboty budowlane w zakresie wykonania oświetlenia zewnętrznego, 16)roboty budowlane w zakresie instalacji kanalizacji, 17)roboty w zakresie instalacji wodnej, 18)roboty budowlane w zakresie wyposażenia łazienek, 19)roboty budowlane w zakresie instalacji hydrantowej, 20)roboty budowlane w zakresie instalacji gazowej, 21)roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 22)roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji, 23)roboty budowlane w zakresie instalacji freonowej, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót. Zamawiający, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, wymaga od Wykonawcy przedłożenia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na miejscu w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanego zaświadczenia ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się