Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie nowych lub używanych urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami w strefach płatnego parkowania i płatnych miejscach postojowych na ternie Nakła nad Notecią.

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie nowych lub używanych urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami w strefach płatnego parkowania i płatnych miejscach postojowych na ternie Nakła nad Notecią. Montaż wyżej wskazanych urządzeń odbędzie się na istniejących fundamentach. Oprogramowanie nadzorujące pracę systemu należy zainstalować na komputerach dostarczonych i wskazanych przez Zamawiającego.
2) Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
a) zakup, dostawę, montaż i uruchomienie piętnastu używanych, wyprodukowanych nie później niż w 2015 r., sprawnych technicznie urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami w strefach płatnego parkowania i płatnych miejscach postojowych na ternie Nakła nad Notecią, wraz ze znakami informacyjnymi (literą „P”) w miejscach wskazanych i ustalonych przez Zamawiającego.
b) przeszkolenie 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, o których mowa
w punkcie 1.
c) serwisowanie urządzeń, o których mowa w punkcie 1, w okresie od 02 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.
d) zakup kart MiFare (4 karty kontrolne, 3 karty kasjera, 5 kart serwisowych).
e) zakup 15 dodatkowych worków na monety.
f) zakup, instalację i uruchomienie systemu do obsługi komputerowej urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) na terenie Nakła nad Notecią – system elektronicznej ewidencji danych dotyczący również zarejestrowanych wykroczeń i wydawanych abonamentów. Ewidencja winna być prowadzona w postaci komputerowych baz danych obsługiwanych z poziomu wyspecjalizowanego oprogramowania do zarządzania strefami parkingowymi. Licencja na jedno stanowisko.
g) zdalny nadzór nad urządzeniami w oparciu o moduł GSM (karty SIM po stronie Zamawiającego).
h) trzy urządzenia kontrolerskie.
i) system do windykacji należności – licencja na dwa stanowiska stacjonarne oraz na trzy urządzenia kontrolerskie.
j) koszt transportu urządzeń, o których mowa w punkcie 1.
k) ponoszenie wszystkich kosztów związanych ze zmianą opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania i płatnych miejscach postojowych w okresie od 02 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r. (np. koszty zmiany tablic i programów urządzeń do pomiarów czasu parkowania i inne).
3) Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkomatów) na terenie Nakła nad Notecią, o których mowa w punkcie 1:
1.1. urządzenia, powinny być zgodne ze wszystkimi wymaganiami i normami dotyczącymi urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów), a w szczególności normy PN-EN 12414:2002 oraz określone w niniejszej specyfikacji. W przypadku rozbieżności urządzenie powinno spełniać wymagania surowsze.
1.2. urządzenia powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 listopada 2014r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Załącznik Nr 1 poz. 41).
1.3. urządzenia powinny być zasilane bezprzewodowo – wyposażone w akumulator oraz w panel solarny, gwarantując ciągłą eksploatację przez okres minimum 6 miesięcy.
1.4. panel solarny powinien być zintegrowany z obudową i nie wystawać poza obrys poprzeczny obudowy. Powinien być pochylony pod kątem minimum 15° oraz posiadać możliwość instalacji w minimum dwóch położeniach względem obudowy (ustawienie w kierunku większego nasłonecznienia).
1.5. urządzenia powinny akceptować uiszczanie opłat monetami o nominałach od 10 gr do 5 zł – dla PLN oraz opcjonalnie od 10 centów do 2 euro – dla EUR (pobór opłat w systemie liniowym). Parkomaty nie wydają reszty.
1.6. urządzenia powinny posiadać wbudowane w obudowie wymienne czytelne etykiety (napisane w języku polskim, niemieckim i angielskim) z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania opłat wraz z podaniem podstaw prawnych ich poboru, oraz czytelną instrukcję obsługi urządzenia. Niniejsze informacje powinny być również wyświetlane na ekranie urządzenia.
1.7. urządzenia powinny posiadać wbudowaną w obudowę urządzenia wymienną etykietę umieszczoną w widocznym miejscu dla korzystających z parkomatu osób z regulaminem płatnego parkowania oraz informację na temat bezpłatnego postoju dla osób niepełnosprawnych (regulamin stanowi Załącznik do niniejszej Specyfikacji). Nie dopuszcza się naklejek.
1.8. urządzenia powinny dokumentować wpływy z tytułu parkowania, czas opłaconego parkowania, oraz:
- dane specyficzne dla urządzeń (nazwy i numery, miejsce ustawienia, daty oddania do użytku;
- liczbę wydanych biletów;
- aktualną sumę przychodów;
- informację o statusie każdego urządzenia (sprawny – niesprawny);
- meldunek o rodzaju usterki (np. brak papieru, awaria);
- aktualną zawartość kasetki.
1.9. urządzenia muszą umożliwiać wydruk biletu parkingowego na rolkach o szerokości papieru w zakresie od 60 do 80 mm, na bilecie muszą znajdować się co najmniej: data, czas rozpoczęcia i zakończenia parkowania, adres parkomatu, numer biletu (zapisany w postaci alfanumerycznej), wysokość przyjętej wpłaty, sposób umieszczania biletu w pojeździe oraz numer kontaktowy biura SPP.
1.10. zastosowana technologia druku oraz właściwości papieru muszą zapewniać trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez okres minimum 5 lat, w taki sposób, aby bilet w całym tym okresie służył jako dowód księgowy.
1.11. miejsce odbioru biletu powinno być podświetlone przez czas zapewniający wygodne pobranie biletu, ewentualnie do przejścia parkomatu w stan uśpienia.
1.12. urządzenia powinny posiadać bez szczelinowy czytnik kart MiFare, służący do kontroli stanu urządzenia, stanu serwisowania oraz stanu kolekcji monet.
1.13. urządzenia muszą posiadać dostęp do funkcji serwisowych jedynie dla uprawnionych. Dostęp następuje po zbliżeniu karty funkcyjnej (zbliżeniowej w technologii MiFare) oraz wpisywaniu kodu PIN. Po interwencji uprawnionej osoby urządzenie drukuje bilet, stanowiący dowód obecności pracownika w określonym dniu i godzinie, przy danym urządzeniu oraz zapisuje ten fakt w swojej pamięci. Otwarcie drzwi urządzenia bez użycia ww. karty powoduje zapis w pamięci urządzenia zdarzenia nieautoryzowanego otwarcia oraz włączenie alarmu dźwiękowego.
1.14. urządzenia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej dwufazowej o grubości co najmniej 2 mm, odporne na uszkodzenia mechaniczne, pomalowane farbą odporną na działania czynników atmosferycznych w kolorze szarym, daszki urządzeń muszą być pomalowane na kolor niebieski.
1.15. urządzenia muszą posiadać powłokę lakierniczą wykonaną w technologii malowania proszkowego.
1.16. urządzenia muszą posiadać wyjmowany bezpieczny (samozamykający się) worek na monety o pojemności co najmniej 2500 monet.
1.17. urządzenia powinny być oznakowane przy pomocy znaku informacyjnego z dużą literą „P” oraz napisem „PARKOMAT”. Znak powinien być umieszczony na wysokości nie mniejszej niż 2,0m i nie większej niż 2,30m, licząc od podłoża.
1.18. urządzenia powinny być wyposażone w odporne na włamania zamki, chroniąc skarbiec na monety przed kradzieżą.
1.19. urządzenia powinny pozwalać kierowcy na anulowanie operacji w dowolnym momencie (przed jej ostatecznym zaakceptowaniem) i jej powtórzenie.
1.20. urządzenia powinny posiadać system czujników kontrolnych i monitorowania poszczególnych elementów urządzenia (poziom papieru w zasobnikach lub na rolce, zapełnienie skarbca, naładowanie akumulatora), zapewniających zewnętrzną sygnalizację w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu oraz blokadę funkcjonowania w przypadku niedomknięcia drzwiczek. Czujnik kontrolny poziomu papieru powinien mieć możliwość regulowania (indywidualnego ustawienia dla każdego parkomatu poziomu papieru, przy którym następuje sygnalizacja.
1.21. ewentualny zanik napięcia nie może powodować zniszczenia bazy danych rozliczeń finansowych.
1.22. urządzenia powinny posiadać prosty i zrozumiały interfejs (intuicyjny zakup biletu).
1.23. urządzenia muszą posiadać podświetlany wyświetlacz LCD.
1.24. urządzenia muszą posiadać wysoki stopień zabezpieczeń na akty wandalizmu.
1.25. urządzenia muszą posiadać system alarmowy.
1.26. urządzenia muszą posiadać zasilanie solarno – akumulatorowe.
1.27. zakres pracy w temperaturze od -25°C do +55°C.
1.28. urządzenia powinny posiadać możliwość rozbudowy o nowe, lepsze funkcje w tym obowiązkowo o dodanie modułu płatności bankowych stykowych i bezstykowych typu payPass/PayWave (bez wymiany drzwi lub panelu frontowego).
1.29. urządzenia muszą realizować wydruk raportów i statystyk – zawierający co najmniej informacje o sumarycznej wartości opłat wniesionych gotówką, z rozbiciem na poszczególne monety.
1.30. urządzenia powinny obsługiwać żetony okolicznościowe, np. dukaty miejskie.
1.31. urządzenia muszą być wyposażone w podświetloną klawiaturę posiadającą oddzielne cyfry od 0 do 9, oraz litery alfabetu bez polskich znaków wraz z klawiszami funkcyjnymi, służącymi do wprowadzania danych, np. nr rejestracyjny pojazdu i/lub zawiadomień. Wymaga się zastosowania klawiatury w pełni dotykowej na płycie czołowej urządzenia. Wymagany układ klawiatury: QWERTY.
1.32. urządzenia powinny być wyposażone w panel dotykowy, który będzie odpowiadał za zaakceptowanie, anulowanie transakcji, wybór taryfy oraz wybór języka. Nie dopuszcza się przycisków piezo elektrycznych.
1.33. dane dotyczące transakcji (w tym finansowe), dane serwisowe oraz dane dotyczące zbiórki monet muszą być dostępne bezzwłocznie dla Zamawiającego. Dane muszą być dostępne bezzwłocznie po zakończeniu danej operacji/zaistnieniu zdarzenia. W przypadku kolejkowania transakcji lub zdarzeń – bezzwłocznie po zakończeniu ostatniego zdarzenia/transakcji. Dane muszą być przechowywane w pamięci nieulotnej urządzenia.
1.34. urządzenia powinny mieć możliwość wyświetlania po wybudzeniu urządzenia i/lub na końcu transakcji dowolnych informacji – wg własnego uznania Zamawiającego.
1.35. urządzenia powinny umożliwiać dowolne programowanie taryf (opłat) z uwzględnieniem np. dni wolnych od opłat (minimum na trzy lata do przodu), zmian wynikających z przepisów prawa krajowego i lokalnego, zmiany czasu letniego na zimowy i odwrotnie, oraz innych potrzeb Zamawiającego.
1.36. urządzenia powinny umożliwiać projektowanie wzoru biletu z możliwością umieszczania na nim dowolnych ciągów liter (w tym polskich znaków) i liczb oraz prostych grafik – wg potrzeb Zamawiającego. W dniu dostawy, na bilecie muszą zostać umieszczone co najmniej następujące informacje: dane Wystawcy i Sprzedawcy, w tym adres, nr telefonu do biura Strefy Płatnego Parkowania, NIP, REGON; numer identyfikacyjny parkomatu oraz nazwa ulicy jego usytuowania; numer biletu zawierający kod zabezpieczający; data, godzina i minuta wydania biletu; kwota wniesionej opłaty; data, godzina i minuta upływu ważności biletu, drukowane czcionką pogrubioną i powiększoną; drukowane czcionką pogrubioną i powiększoną; informacja o konieczności umieszczenia biletu za przednią szybą pojazdu; czas, na jaki opłacono postój.
1.37. wielojęzyczne wyświetlanie informacji (j. polski, j. angielski, j. niemiecki) – język polski powinien zostać ustawiony domyślnie.
1.38. na ekranie urządzenia powinny być widoczne informacje dotyczące aktualnego czasu (zegar), aktualnej daty oraz informacja, że w tym dniu opłaty nie są wymagane (jeżeli zachodzi taki przypadek), wysokości wniesionej opłaty, daty i godziny, do której parkowanie zostało opłacone.
1.39. materiały zastosowane w urządzeniu powinny być dopuszczone do stosowania na terenie UE.
4) Minimalne wymagania dotyczące przenośnych terminali kontrolerskich:
Wszystkie terminale muszą być jednego typu i o jednakowych parametrach technicznych. Każdy terminal musi spełniać podane niżej warunki:
4.1. urządzania posiadające ergonomiczny kształt obudowy, przystosowany do trzymania urządzenia w jednej ręce, posiadające dwa punkty mocowania paska naramiennego umożliwiającego wygodną pracę i przenoszenie urządzenia.
4.2. urządzenie powinno być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, w tym w trakcie występowania opadów atmosferycznych. Zakres temperatur pracy od -20°C do +50°C.
4.3. urządzenie powinno posiadać odporność mechaniczną na upadek z wysokości minimum 1,0 metra na betonowe podłoże, potwierdzone zgodnością ze stosowną normą wykazaną w fabrycznej specyfikacji urządzenia.
4.4. całkowita waga urządzenia wraz z akumulatorem bez rolki papieru nie powinna przekraczać 800 gram.
4.5. terminal mobilny powinien być wyposażony w pamięć umożliwiającą nieprzerwaną pracę urządzenia przez co najmniej 10 godzin, ekran z możliwością podświetlania i regulacji kontrastu, odporny na zarysowania, pokryty folią ochronną antyrefleksyjną.
4.6. urządzenie powinno posiadać interfejs w języku polskim i zintegrowaną klawiaturę alfanumeryczną, umożliwiającą wprowadzenie numerów rejestracyjnych pojazdów i pozostałych danych do sprawdzenia dokonania opłaty i niezbędnych do wystawienia zawiadomienia.
5) Wymagania dotyczące oprogramowania do ewidencji oraz windykacji należności:
Oprogramowanie obejmuje system windykacyjny do rozliczania nieopłaconych postojów w SPP oraz oprogramowanie na terminale mobilne do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie.
5.1. Oprogramowanie do windykacji i ewidencji należności za parkowanie powinno spełniać następujące kryteria:
5.1.1. posiadać kompatybilność z systemem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych,
5.1.2. spełniać wymagania RODO dotyczące zabezpieczeń danych osobowych,
5.1.3. mieć możliwość rozliczania wystawionych zawiadomień, wystawiania abonamentów, wystawiania rozliczeń/upomnień,
5.1.4. mieć możliwość elektronicznej wymiany danych z CEPiK,
5.1.5. posiadać możliwość do wystawiania/rozliczania tytułów egzekucyjnych z możliwością wycofania oraz przekserowania tytułu do innego US,
5.1.6. posiadać moduł umożliwiający tworzenie wszelkich raportów oraz zestawień ze zgromadzonych danych, a także wyposażony w graficzny kreator formularzy oraz raportów, umożliwiając tworzenie własnych szablonów drukowanych dokumentów,
5.1.7. być wyposażone w automatyczny algorytm przedawniania spraw,
5.1.8. zawierać moduł kasowy do rejestracji wszystkich dokonywanych wpłat z możliwością zastosowania czytnika kodów paskowych skanującego nadrukowany kod na dokumencie zawiadomienia,
5.1.9. być wyposażone w mechanizm automatycznego księgowania wpłat z elektronicznych wyciągów bankowych,
5.1.10. musi posiadać możliwość utworzenia kartoteki zobowiązanego,
5.1.11. być wyposażone w możliwość szybkiego wyszukiwania spraw po numerze, nazwisku, numerze PESEL, REGON a także NIP,
5.1.12. umożliwiać komunikację dwustronną w trybie online lub offline (przy pomocy stacji dokującej) z terminalem przenośnym w zakresie odczytywania danych o wystawionych dodatkowych opłatach, konfigurowanie programu terminala, wymianę generowanej przez program listy abonamentów, czarnej listy, listy pojazdów uprzywilejowanych,
5.1.13. posiadać możliwość wystawiania dokumentów księgowych, między innymi KP/KW,
5.1.14. posiadać system sczytywania zdjęć oraz podpinania ich pod zawiadomienia,
5.1.15. posiadać mechanizm automatycznego kwalifikowania spraw pod kątem gotowości do wszczęcia procedury windykacyjnej oraz posiadać opcję seryjnego tworzenia dokumentów upomnień oraz tytułów egzekucyjnych,
5.1.16. być wyposażone w możliwość wydruku zwrotek pocztowych do wytworzonej korespondencji z możliwością nadruku na zwrotce kodu paskowego,
5.1.17. posiadać możliwość generowania pocztowych książek podawczych z możliwością rozbicia ich na poszczególne miasta,
5.1.18. współpracować z czytnikiem kodów paskowych, umożliwiając tym samym skanowanie zwrotek pocztowych w celu rejestrowania w systemie doręczeń pism,
5.1.19. posiadać możliwość drukowania ewidencji tytułów wykonawczych z rozbiciem na poszczególne urzędy skarbowe,
5.1.20. posiadać możliwość zablokowania prowadzonego postępowania windykacyjnego na wskazany przez pracownika okres (np. w przypadku złożenia reklamacji czy odwołania),
5.1.21. posiadać możliwość rezerwacji wskazanej w konfiguracji oprogramowania puli nadawanych numerów postępowań dla każdego pracownika prowadzącego windykację z osobna; mechanizm powinien rezerwować pulę numerów automatycznie przy próbie rozpoczęcia nowego postępowania, a po jej wyczerpaniu przydzielić i zarezerwować kolejną partię wolnych numerów,
5.1.22. posiadać możliwość buforowania generowanych dokumentów do wydrukowania w trakcie ich tworzenia z możliwością wysyłania do drukarki polecenia ich wydruku jako jedno zadanie (zapobieganie mieszania się kolejkowych wydruków na drukarce sieciowej),
5.1.23. posiadać wbudowaną listę Urzędów Skarbowych z możliwością jej edytowania; lista powinna zawierać nazwy US z zasięgiem terytorialnym jaki dany Urząd obejmuje swoim działaniem; lista powinna być przeszukiwana przez oprogramowanie i automatycznie podpowiadać właściwy US, do jakiego powinien być skierowany tytuł egzekucyjny,
5.1.24. posiadać funkcję umożliwiającą generowanie powtórnego zapytania do CEPiK dla danych ze zbioru PESEL do pism nieodebranych w terminie; opcja powinna umożliwiać ręczną weryfikację otrzymanych danych, porównywanie ich z danymi PESEL oraz adresem, na jaki została wygenerowana korespondencja; pracownik w przypadku zgodności otrzymanych danych ze zbioru PESEL z adresem, na jaki zostało wysłane upomnienie powinien mieć możliwość zaznaczenia tego faktu w Systemie i uznania pisma za skutecznie doręczone, co spowoduje przekazanie sprawy do dalszego etapu windykacji; w przypadku niezgodności adresów pracownik powinien mieć możliwość zaznaczenia tego faktu w Systemie i rozpoczęcia procedury od początku dla nowo przypisanego adresu; System powinien rozróżniać na każdym etapie postępowania dane wprowadzone automatycznie z systemu CEPiK od danych zweryfikowanych przez pracownika ręcznie w celu stosowania odrębnych procedur w trakcie procesu windykacji,
5.1.25. być zgodne z systemami operacyjnymi MS Windows 7, Windows 8, 8.1., Windows XP oraz wykonane w technologii min. 32 – bit.
5.2. Oprogramowanie do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie zainstalowane na mobilnych terminalach powinno spełniać następujące kryteria:
5.2.1. posiadać możliwość wystawiania zawiadomień w formie papierowej,
5.2.2. umożliwiać archiwizację dokonywanych wydruków w nieulotnej pamięci terminala z możliwością wydruku kopii zawiadomienia oraz zaprogramowania okresu ich przechowywania,
5.2.3. umożliwiać wydruk zawiadomienia, zawierający unikalny numer zawiadomienia, datę oraz godzinę czynności, numer służbowy kontrolera, numer parkomatu wraz z adresem, przy którym wystawiono dokument, numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu oraz powód nałożenia opłaty dodatkowej; wydruk powinien być możliwy na drukarce terminala kontrolerskiego, jak również w dowolnym aktywnym parkomacie w SPP,
5.2.4. podpowiadać markę pojazdu podczas wprowadzania kolejnych liter/znaków z możliwością przewijania listy z klawiszami funkcyjnymi,
5.2.5. umożliwiać zmianę całości treści wydruku zawiadomienia przez uprawnionego pracownika,
5.2.6. umożliwiać wydruk na dokumencie zawiadomienia kodu paskowego zawierającego jego unikatowy numer,
5.2.7. umożliwiać wysyłanie w czasie rzeczywistym wystawionych zawiadomień do oprogramowania nadrzędnego lub komunikację z nim przy pomocy stacji dokującej,
5.2.8. umożliwiać wysłanie sms-a alarmowego na zaprogramowany numer telefonu zawierającego lokalizację kontrolera w przypadku zagrożenia; opcja powinna być uruchamiana w szybki i dyskretny sposób,
5.2.9. umożliwiać wysłanie zdjęć przed oraz po fakcie wydruku opłaty dodatkowej; zdjęcia muszą być powiązane z opłatą dodatkową,
5.2.10. umożliwiać synchronizację w trakcie komunikacji z oprogramowaniem nadrzędnym tzw. „czarnej listy” zawierającej numery rejestracyjne pojazdów z ilością nieopłaconych zawiadomień; lista powinna być przeszukiwana automatycznie w trakcie wprowadzania numeru rejestracyjnego, a w przypadku wystąpienia na niej pojazdu kontroler powinien być niezwłocznie informowany o ilości nieopłaconych zawiadomień,
5.2.11. umożliwiać synchronizację w trakcie komunikacji z oprogramowaniem nadrzędnym tzw. „listy pojazdów uprzywilejowanych”, zawierającej numery rejestracyjne pojazdów; lista powinna być przeszukiwana automatycznie w trakcie wprowadzania numeru rejestracyjnego, a w przypadku wystąpienia na niej pojazdu kontroler powinien być niezwłocznie informowany,
5.2.12. umożliwiać generowanie i umieszczanie na wydruku zawiadomienia unikatowego numeru rachunku bankowego dla każdego zawiadomienia z osobna, w celu umożliwienia łatwej identyfikacji wpłat (ostatnie cyfry rachunku powinny odpowiadać numerowi zawiadomienia),
5.2.13. umożliwiać wydruk raportu końca zmiany.
6) Wymagania dotyczące serwisu eksploatacyjnego i technicznego dostarczonego systemu. Wykonawca w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zobowiązuje się również do:
6.1. kompleksowego serwisu gwarantującego stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący m. in. naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym przede wszystkim urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami na terenie Nakła nad Notecią, lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzeń nieczynnych w okresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Miejsc Postojowych;
6.2. usuwania wszelkich awarii i uszkodzeń urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) wraz z systemem komputerowym do zarządzania tymi urządzeniami na terenie Nakła nad Notecią w terminie nie dłuższym niż 24 godzin liczone w dniach roboczych od chwili wysłania wiadomości e – mail o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, że wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradzieży czy uszkodzenia urządzeń, kradzieży kasetek z pieniędzmi usuwa na swój koszt, oraz będzie on dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która ww. szkody spowodowała;
6.4. zapewnienia przez Wykonawcę, od godz. 700 do godz. 1500 przez wszystkie dni robocze, osoby dyspozycyjnej, odpowiedzialnej za instruktaż i pomoc Zamawiającemu – przez okres trzech miesięcy od daty podpisania protokołu „bez uwag”; osoba ta powinna być dostępna telefonicznie, a w przypadku sytuacji skomplikowanych musi być na miejscu w czasie 1 dnia roboczego od powiadomienia;
6.5. zapewnienia dostępności części zamiennych, pozwalających na płynną rotację i naprawę urządzeń w czasie trwania gwarancji; koszty czynności serwisowych ponosić będzie Wykonawca;
6.6. przeprowadzenia szkolenia czterech pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego z obsługi parkomatów; zaznajomienia i wyjaśnienia zasad funkcjonowania poszczególnych podzespołów oraz przeszkolenia z obsługi systemu zarządzania parkomatami (monitorująco – kontrolny).
7) Wymagania dotyczące systemu komputerowego do zarządzania urządzeniami do pobierania opłat parkingowych (parkomatami) na terenie Nakła nad Notecią:
7.1. System komputerowy do zarządzania urządzeniami do pobierania opłat parkingowych (parkomatami) musi umożliwiać zobrazowanie pełnej funkcjonalności urządzeń, tj.:
7.1.1. stan urządzeń;
7.1.2. poziom naładowania baterii urządzeń;
7.1.3. zarządzanie urządzeniami, np. wyłączenie urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów);
7.1.4. stan kasy urządzenia z możliwością zdefiniowania co najmniej dwóch poziomów sygnalizacji napełnienia kasy urządzeń, np. 50% i 80% lub poziom kwotowy w zależności od pojemności kasy urządzenia;
7.1.5. możliwość definiowania dowolnych grup urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów);
7.1.6. podgląd na realizowane transakcje gotówkowe z dokładnym wyszczególnieniem nominałów monet dla każdej transakcji osobno;
7.1.7. podgląd na realizowane transakcje za pomocą kart płatniczych;
7.1.8. definiowanie użytkowników uprawnionych do uruchamiania systemu z możliwością definicji praw dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu (administrator posiada pełne prawa dostępu do wszystkich funkcji systemu);
7.1.9. tworzenie harmonogramu taryf pracy urządzeń z podaniem dokładnych dat obowiązywania oraz harmonogram przesyłany do urządzeń;
7.1.10. programowanie wyglądu oraz treści biletu parkingowego wraz z ewentualną opcją wprowadzenia elementów graficznych (logo);
7.1.11. programowanie informacji wyświetlanych na ekranie urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów).
7.2. Raporty generowane przez system:
7.2.1. zestawienia wpływów za dowolnie podany okres (liczony od dnia rozpoczęcia działania urządzeń do pobierania opłat parkingowych – parkomatów) z urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności, np. karty płatnicze lub inne karty;
7.2.2. zestawienia wpływów za dowolnie podany okres (liczony od dnia rozpoczęcia działania urządzeń do pobierania opłat parkingowych – parkomatów) z podziałem na pojedyncze urządzenia do pobierania opłat parkingowych (parkomaty), grupy tych urządzeń, oraz w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności, np. karty płatnicze lub inne karty;
7.2.3. zestawienie wykorzystania urządzeń w zadanym przedziale czasowym w ciągu dnia pracy urządzenia, np. w rozbiciu na godziny oraz ilość i wartość transakcji;
7.2.4. wszystkie wygenerowane raporty muszą mieć możliwość zapisu do plików w formacie PDF, xls, w taki sposób, aby mogły być użyte do tworzenia innych raportów, statystyk i zestawień poza systemem.
8) W zakresie montażu urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) na terenie Nakła nad Notecią, Wykonawca zobowiązuje się do:
8.1. wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu – wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie;
8.2. montażu urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) poprzez instalacje na istniejących fundamentach z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, trwałe przytwierdzenie do nich parkomatów w sposób uniemożliwiający mechaniczne ich oderwanie od podłoża, gwarantujące jego nienaruszalność. Zamawiający żąda, aby dostarczone urządzenia do pobierania opłat parkingowych (parkomaty) w SPP w chwili składania ofert były używane i znajdowały się w seryjnej produkcji z roku 2015);
8.3. zapewnienia specjalistycznego kierownictwa dla montażu dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, oraz pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców;
8.4. prowadzenia montażu urządzeń zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac montażowych;
8.5. zapewnienia w miejscu montażu urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów), w granicach przekazanych przez Zamawiającego, utrzymania czystości i należytego stanu porządkowego, usuwania zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na własny koszt;
8.6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikającego z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje;
8.7. należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienia ochrony i dozoru mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie, a także kontroli ruchu osób i pojazdów;
8.8. uporządkowania terenu po zakończeniu montażu urządzeń do pobierania opłat parkingowych (parkomatów), i przekazania ich Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację i czerpanie pożytków.
9) Inne:
9.1. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).
9.2. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsc, w których zostaną zainstalowane urządzenia do pobierania opłat parkingowych (parkomatów) w Gminie Nakło nad Notecią, zgodnie z poniższym wykazem:
1) ul. Krzywoustego 7A – przy biurze SPP;
2) na rogu ulic Krzywoustego i Pocztowej – parking od strony ul. Pocztowej;
3) ul. Pocztowa – parking na wysokości bloku Nr 9;
4) ul. Bydgoska – w obrębie kamienic Nr 37 i 39;
5) ul. Bydgoska – przy kamienicy Nr 45;
6) ul. Długa – w obrębie kamienic Nr 1 – 3;
7) ul. Długa – w obrębie kamienic Nr 14 – 16;
8) Rynek – na wysokości placówki Eurobanku (wyjazd na ul. Poznańską);
9) ul. Podgórna – w obrębie budynku Nr 2 – 4;
10) ul. Hallera – przy kamienicy Nr 2;
11) Pl. Zamkowy – od strony ul. Hallera;
12) ul. Dąbrowskiego – na wysepce na wysokości kamienicy Nr 14;
13) ul. Sądowa – na wysokości Urzędu Skarbowego;
14) ul. Powstańców Wielkopolskich – na wysokości kamienicy Nr 27;
15) ul. Powstańców Wielkopolskich – na wysokości Liceum Ogólnokształcącego.
Powyższy wykaz zgodny jest z Uchwałą Nr XIII/233/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią oraz z Uchwałą Nr XIII/235/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
9.3. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy.
9.4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych. W takim przypadku Wykonawca może na własny koszt i odpowiedzialność złożyć ofertę równoważną, tzn. proponując wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem innych niż wymienione w niniejszej dokumentacji z pochodzenia, patentu lub znaku towarowego materiałów – o parametrach równoważnych lub przewyższających. Wykonawca ma wówczas obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, załączyć do oferty następujące dokumenty:
9.4.1. oświadczenie, że złożył ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji.
9.4.2. wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych.
9.5. Obszar i zasady funkcjonowania SPPiPMP określa Uchwała Nr XIII/233/2015 oraz XIII/235/2015 Rady Miejskiej Nakła nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2015 r.
9.6. Urządzenia do pobierania opłat parkingowych (parkomaty) oraz oprogramowanie obejmować muszą również prawa licencyjne do ich użytkowania i przechodzą na Zamawiającego z chwilą ich zakupu. Czynności serwisowe związane z parkomatami powierza się Wykonawcy na okres od 02 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się