Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa”. Na w/w zamierzenie inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, IV Oś Priorytetowa Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Zadanie objęte jest umową o dofinansowanie.

Planowane przedsięwzięcie obejmie aglomerację Jodłowa w szczególności w zakresie robót budowlano – montażowych wskazanych w przyjętych na potrzeby postępowania zadaniach A i B.

ZADANIE A (roboty kwalifikowalne).
Projekt zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Qdśr=500 m3/d i przepustowości Qdmax= 625 m3/d, opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR z filtracją końcową ścieków oczyszczonych. Ilość obsługiwanych mieszkańców równoważnych wynosić będzie RLM = 4785MR. Oczyszczanie mechaniczne ścieków będzie realizowane w oparciu o instalację urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków – sita zintegrowanego z piaskownikiem. Oczyszczalnia ścieków przystosowana będzie do przyjmowania ścieków i osadów dowożonych taborem asenizacyjnym za pośrednictwem stacji zlewczej ścieków i osadów dowożonych. Proces oczyszczania biologicznego będzie realizowany w reaktorach osadu czynnego w technologii SBR z cyklicznym dopływem i odpływem ścieków, instalacją symultanicznego strącania związków fosforu oraz filtracją końcową ścieków oczyszczonych biologicznie.

ZADANIE B (roboty kwalifikowalne i niekwalifikowalne – środki własne)..
Zadanie obejmuje budowę ok 13,7 km rurociągów grawitacyjnych i ok. 2 km rurociągów tłocznych. Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U ze ścianką litą jednorodną szereg średni „N”-SN 4 kPa o średnicy DN160÷DN315mm, oraz szereg ciężki „S”–SN 8 kPa o średnicy DN160÷ DN315mm. Ponadto przewiduje się wykonanie wybranych odcinków sieci kanalizacyjnej z rur PE klasy surowca PE 100 szereg SDR 17 oraz SDR 11 o średnicy PE 160÷315. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu oraz brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, przewidziano zastosowanie sieciowych przepompowni ścieków współpracujących z siecią grawitacyjną w ilości 6 kpl. Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE 100 SDR17 i SDR11. Inwestycja będzie realizowana w Gminie Jodłowa w msc. Jodłowa.

Celem przejrzystości sposobu rozliczania sieci i przyłączy, Zamawiający podzielił zadanie B na dwa (2) kontrakty.
Kontrakt I – roboty kwalifikowalne, obejmuje następujące roboty:
‐ wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok 13,7 km
‐ wykonanie rurociągów kanalizacji tłocznej o długości ok 2 km
‐ dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków w ilości 6 kpl.
‐ umocnienia brzegów i dna potoku Jodłówka w ilości 11 kpl.

Kontrakt II ¬– roboty niekwalifikowalne – środki własne, obejmuje następujące roboty:
‐ wykonanie rurociągów kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 1,5 km

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w części III – opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się