Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlic wiejskich w miejscowościach:
Część nr 1: Baszewice,
Część nr 2: Borzyszewo,
Część nr 3: Rzęsin.
2. Zadanie obejmuje:
a) Część nr 1
Budowa budynku murowanego, parterowego o układzie konstrukcyjnym tradycyjnym z dachem drewnianym o konstrukcji kratownicowej. Zakres prac do wykonania obejmuje:
- budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- budowę tarasu
- budowę parkingów i dojazdów oraz chodników.
Dane liczbowe:
• Kubatura 696,62 m3
• Powierzchnia zabudowy 165,17 m2
• Powierzchnia użytkowa 145,00 m2
Budynek będzie składał się z następujących pomieszczeń:
1. Wiatrołap
2. Sala
3. Przygotowalnia
4. Toaleta damska+ dla osób niepełnosprawnych,
5. Toaleta męska
6. Kotłownia
7. Korytarz
8. Spiżarnia
Budynek wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz wyposażeniem usytuowany będzie na dz. nr 62/3, obręb geodezyjny- Baszewice, gmina Gryfice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa) w skład której wchodzi:
1) Projekt budowlany we wszystkich branżach
2) Przedmiar robót
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
b) Część nr 2
Budowa świetlicy wiejskiej, jako wolnostojącego budynku parterowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem, na terenie działki nr 447/1, obręb geodezyjny Borzyszewo, gmina Gryfice.
W obiekcie przewidziano pomieszczenia takie jak: sala, kuchnia, pracownia oraz zespół pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych wraz z wyposażeniem. Zakres zamierzenia obejmuje budowę jednokondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej w technologii tradycyjnej, murowanej, wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – układem komunikacji wewnętrznej, małą architekturą, nasadzeniami zieleni i miejscami postojowymi. Teren działki obsługiwany będzie poprzez wjazd indywidualny oraz dojście piesze z drogi gminnej. Zadanie przewiduje wykonanie 7 miejsc postojowych otwartych – w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
Ogrzewanie obiektu odbywać się będzie poprzez zainstalowanie gruntowej pompy ciepła, zasilającej ogrzewanie podłogowe. Kanalizacja sanitarna zakończona będzie bezodpływowym zbiornikiem.
Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy: 204,40 m2
Powierzchnia całkowita: 204,40 m2
Powierzchnia użytkowa 170,32 m2
Długość 18,00 m
Szerokość 11,58 m
Wysokość 6,70 m
Kubatura brutto budynku 978,11m3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa) w skład której wchodzi:
1. Projekt budowlany we wszystkich branżach
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
c) Część nr 3
Budowa świetlicy wiejskiej, jako wolnostojącego budynku parterowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem, na terenie działki nr 14/29, obręb geodezyjny Rzęsin, gmina Gryfice. Układ konstrukcyjny tradycyjny murowany z dachem drewnianym o konstrukcji kratownicowej .
Ogrzewanie realizowane będzie poprzez pompę ciepła ze zbiornikiem i podłączoną do niego instalację centralnego ogrzewania.
. Zakres prac do wykonania obejmuje:
- budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem,
- budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- budowę tarasu
- budowę parkingów i dojazdów oraz chodników.
Dane liczbowe inwestycji:
• Kubatura 696,62 m3
• Powierzchnia zabudowy 165,17 m2
• Powierzchnia użytkowa 145,59 m2
Budynek będzie składał się z następujących pomieszczeń:
1. Wiatrołap
2. Sala
7. Przygotowalnia
3. Toaleta damska+ dla osób niepełnosprawnych
4. Toaleta męska
5. Pom. gosp./kotłownia
6. Korytarz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa) w skład której wchodzi:
1. Projekt budowlany we wszystkich branżach
2. Przedmiar robót
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Dodatkowe ustalenia:
a) Wykonawca zorganizuje oraz należycie zabezpieczy plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich.
b) Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami.
c) Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca.
d) Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza złożenie w ofercie materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych bądź wyższych niż wskazane w dokumentacji.
e) Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów (nowych), które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się