,,Dostosowanie siedziby Teatru Miejskiego w Gliwicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego”

» Opis zapytania

zamówienia jest robota budowlana polegająca na :
Część nr 1 dostosowanie siedziby Teatru Miejskiego w Gliwicach do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w tym :
1. Wymiana części stolarki drzwiowej na posiadające odpowiednią szerokość przejścia, odporność pożarową oraz stopień dymoszczelności i izolacyjności akustycznej. Lokalizacja, kolor oraz wyposażenie stolarki wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz rzutów kondygnacji.
2. Doprowadzenie drzwi do sali prób chóru oraz korytarza przy klatce schodowej KL1 na II piętrze do odporności EIS30 poprzez dostawę i montaż taśm dymoszczelnych.
3. Wymiana drzwi nieujętych w ekspertyzie technicznej do pomieszczeń w części administracyjnej na parterze i I piętrze zgodnie z rzutami, na drzwi o wymiarach 90x200.
4. Dostawa i montaż rolet pożarowych o odporności EW30 na elewacji budynku.
5. Zabezpieczenie stalowej konstrukcji sceny do klasy EI30 oraz zabezpieczenie poszycia drewnianego do stanu trudnozapalności.
6. Demontaż nieużywanych elementów instalacji na korytarzach
7. Demontaż istniejących świetlików na II piętrze i montaż klap dymowych.
8. Zabezpieczenie fragmentu ściany na parterze przed wilgocią przez wykonanie izolacji kapilarnej.
9. Wykończenie ścian korytarzy kondygnacji parteru i wyższych farbą akrylową.
10. Zabezpieczenie konstrukcji dachu do odporności ogniowej R30 i drewnianego poszycia dachu od spodu do odporności RE30.
11. Demontaż kraty w korytarzu piwnicy i zamurowanie otworu ścianką.
12. Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu platformowego o udźwigu 300kg w klatce schodowej nr 4. wraz z wykonaniem kompletnej obudowy szybu i płyty fundamentowej..
13. Demontaż imontaż ruchomej kurtyny dymowej o odporności EW30 i dolnej krawędzi na wysokości 2,5m w przejściu między klatką schodową nr 4 i foyer.
14. Dostawa i montaż jednoskrzydłowej bramy pożarowej przesuwnej o odporności EI30 o wymiarach 2x7m (szer. x wys.).
15. Wymiana 3 okien na I piętrze klatki schodowej nr 4, na okna o wymiarach 90x155cm z siłownikami, umożliwiające oddymianie klatki w razie pożaru.
16. Demontaż i montaż klap pożarowych w istniejącej wentylacji na II piętrze oraz w piwnicy.
17. Wymiana lub montaż opraw oświetlenia awaryjnego na oprawy z inwerterem w systemie rozproszonym w całym budynku z wyłączeniem sali kameralnej.
18. Wymiana schodów drewnianych na schody o odporności R60.
19. Wprowadzenie szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji do „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku”
20. Obudowę konstrukcji orkiestronu płytami o odporności pożarowej EI60 dla ścian i REI60 dla stropu.
21. Wyrównanie bruzd w ścianach powstałych po wykonaniu nowych oraz po usunięciu starych, nieużywanych instalacji.
22. Remont pomieszczenia rozdzielni elektrycznej.
23. Zmiana przebiegu instalacji wodnej w rozdzielni elektrycznej.
24. Zabezpieczenie istniejących otworów w posadzce sceny.
25. Modernizacja przeciwpożarowych wyłączników prądu,
26. Modernizację i rozbudowę rozdzielnicy elektrycznej RG,
27. Instalacje oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
28. Nową rozdzielnicę RPOŻ,
29. Zasilanie urządzeń bezpieczeństwa pożarowego,
30. Zasilanie windy osobowej.
31. Prace malarskie będą wykonane w miejscach montażu urządzeń i okablowań instalacji SAP także w zakresie pomieszczeń a nie tylko korytarzy.

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie ilości podane w przedmiarze robót należy traktować jako ilości szacunkowe, które stanowią informacje pomocnicze dla sporządzenia oferty przez Wykonawcę. Nie należy ich brać pod uwagę jako rzeczywistych ilości robót do wykonania przez Wykonawcę. W szczególności zatem ewentualny większy zakres faktycznie zrealizowanych robót niż to wynika z przedmiaru robót nie będzie podstawą jakichkolwiek dodatkowych roszczeń Wykonawcy.
Zamówienie drzwi, kurtyn oraz windy powinno nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zostały one wyprodukowane i dostarczone przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z załączniki nr 11 do SIWZ
Cześć 2 przeniesienie instalacji elektrycznych związanych ze stanowiskiem obsługi technicznej przedstawień w teatrze w Gliwicach wynikający ze zmianą lokalizacji przedmiotowego stanowiska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się