Wymiana studni rewizyjnych kanalizacyjnych.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Poprawa efektywności oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tuchomiu poprzez w wymianę studni rewizyjnych kanalizacyjnych.
Przedmiotem zamówienia objęta jest wymiana tylko studni oznaczonych symbolem „n” tj. studni posadowionych w gruncie nawodnionym.
Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym (załącznik do SIWZ nr 5), Specyfikacji technicznnej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do SIWZ nr 6) oraz przedmiarze robót (załącznik do SIWZ nr 7), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji projektowej.
Z tym, że w/w dokumentacja projektowa, w tym projekt, przedmiar robót, STWIORB została opracowana dla całego planowanego zamierzenia, tj. dla wymiany studni oznaczonych symbolem:
• „n” – studni posadowionych w gruncie nawodnionym
• „s” – studni posadowionych w gruncie suchym
Natomiast niniejsze zamówienie obejmuje tylko wymianę studni oznaczonych symbolem „n” – studni posadowionych w gruncie nawodnionym.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w dokumentacji projektowej parametry techniczne.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Wszystkie zastosowane elementy mają być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.
Dokumentacja projektowa zawiera wymagania wynikające z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


2. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
1) Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załączniku do niniejszej specyfikacji.
2) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na:
• Wymianie studni rewizyjnych kanalizacyjnych.
3) Wykonawca oświadczy Zamawiającemu, że zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt 2) W przypadku gdy dany zakres robót ma być wykonywany przez Podwykonawcę, oświadczenie, o którym mowa powyżej, obowiązany jest złożyć Podwykonawca. Oświadczenie ma być zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanych pracowników
4) Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednim służbom kontrolę w zakresie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt 2)
5) W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby, że Wykonawca lub podwykonawca nie spełnienia wymogu w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę do wykonania czynności wskazanych w pkt. 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, na podstawie negatywnej kontroli odpowiednich służb.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się