Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Przeworska. – szczegółowy zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia określa załącznik nr.2 do siwz (przedmiar robót).

1) Czynności eksploatacyjne przewidziane są do wykonywania w ok 80% na urządzeniach dzierżawionych przez Gminę Miejską Przeworsk od PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość Rejon Energetyczny w Jarosławiu , ok 30% urządzeń stanowi własność Gminy Miejskiej Przeworsk – wykaz ilości punktów oświetlenia ulicznego i urządzeń energetycznych w stanowi załącznik nr. 3 do siwz.
2), Zamawiający posiada z właścicielem urządzeń t.j PGE Dystrybucja S.A umowę dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego oraz instrukcję eksploatacji oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja S.A - instrukcja stanowi zał. Nr. 4 do siwz

2. Zasady ogólne wykonywania robót konserwacyjnych przez Wykonawcę:

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty i usługi zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego instrukcją eksploatacji oświetlenia ulicznego będącego własnością PGE Dystrybucja S.A, oraz stosować się do wszelkiego innego rodzaju objętych przepisami prawa wytycznych w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia,
2) Wykonawca posiada znajomość przepisów BHP obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A w szczególności:
a) instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja S.A
b) instrukcji organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja z udziałem firm zewnętrznych.
3) Wykonawca nie może wprowadzać samowolnych zmian w zakresie wyposażenia instalacji oświetleniowych pod rygorem rozwiązania umowy.
4) Wszystkie opłaty związane z udostępnieniem urządzeń PGE Dystrybucja , w tym również niezbędne koszty załączenia i wyłączenia energii w związku z konserwacją , zabezpieczenia prac pod napięciem , zabezpieczenia robót w pasach drogowych oraz wszelkie inne koszty związane z bezpiecznym wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.
5) W przypadku powstania szkód lub zniszczeń mienia odbiorców lub urządzeń elektroenergetycznych będących konsekwencją wykonywania prac przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje szkód i uszkodzeń.
6) Wykonawca zobowiązany jest: na wniosek Zamawiającego do kontroli stanu oświetlenia w porze świecenia. Kontrole będą przeprowadzone wspólnie przez obie strony - termin i zakres kontroli strony będą uzgadniać z 3 dniowym wyprzedzeniem.
7) Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania i zapewnienia poprawnego działania: układów zapłonowych opraw, stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej, poziomu hałasu i drgań źródeł światła, oraz wskazań aparatury kontrolno - pomiarowej.
8) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa ) w czasie do 6 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zgłoszenia),
9) Wykonawca zobowiązany jest: do bieżącej współpracę z PGE Dystrybucja Zamość S.A, Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych.
10) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wynikające z wykonania odpowiednich zabezpieczeń robót konserwacyjnych prowadzonych w pasach drogowych.
11) W przypadku powstania szkód losowych spowodowanych działaniem siły wyższej lub przez osoby trzecie na urządzeniach oświetleniowych, dochodzenie należnych roszczeń należy do właściciela urządzeń.
12) Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela urządzenia energetycznego o każdym przypadku powstania szkód .
13) Zamawiający ma prawo do wprowadzania ograniczeń ilości czynnych punktów świetlnych .
14) Zamawiający zabrania dokonywania nieuzasadnionych ( bez porozumienia z Zamawiającym) włączeń oświetlenia poza godzinami ustalonymi w harmonogramie pod rygorem naliczenia kary w wysokości 500zł za każde nieuzasadnione włączenie oświetlenia.
15) Wykonawca będzie utylizował we własnym zakresie zużyte oprawy i części zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)
16) Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z cytowanej ustawy. Koszty wywozu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów należy uwzględnić w ofercie.
17) Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty związane z włączeniami linii oraz dopuszczeniem do pracy przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Jarosławiu ponosi Wykonawca
18) Zakres robót i prac związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca opisuje w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr.2 do siwz
19) Zlecane roboty naprawcze i usługi konserwacyjne będą zależne od potrzeb i środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Zamawiającego . Wykonawca nie może mieć roszczeń z tytułu braku zlecenia zakresu robót wskazanych w przedmiarze robót.
20) Zamawiający wymaga prowadzenia całodobowych dyżurów przyjmujących zgłoszenia o niesprawnym działaniu oświetlenia oraz zgłoszeń dotyczących zagrożenia życia ludzkiego lub mienia w przypadku wystąpienia kolizji drogowej, dewastacji, kradzieży lub innych uszkodzeń, awarii urządzeń będących przedmiotem umowy (przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże wykaz numerów telefonów), w tym:
a) prowadzić rejestr przyjętych zgłoszeń o nieprawidłowym funkcjonowaniu oświetlenia i jego naprawie,
b) na bieżąco odbierać zgłoszenia o awariach od Zamawiającego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji, Straży Pożarnej, PGE Dystrybucja w Jarosławiu i mieszkańców Przeworska, którym zostanie udostępniony telefon kontaktowy Wykonawcy,

3. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. W szczególności . czynności w ramach realizacji umowy powinny być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę: - prace przy eksploatacji i konserwacji oświetlenia.

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób , uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się