Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę dróg: zad 1 - Przebudowa drogi gminnej Jordanowo - Rucewko zad 2 - Przebudowa drogi gminnej Pęchowo - Będzitówek zad 3 - Przebudowa ul.Średniej w Tucznie zad 4 - Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach zad 5 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu na Karczówkę zad 6 - Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) zad 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu tzw. Sahara

» Opis zapytania

1.1. Zad 1 - Przebudowa drogi gminnej Jordanowo - Rucewko o długości ok.1775,0m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 150112 C na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 246 do drogi powiatowej nr 2506C o długości ok.1775,0m, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 8.
W ramach zadania występuje potrzeba wykonania oddzielnej dokumentacji ( 3 egz.) na włączenie w/w drogi do drogi wojewódzkiej nr 246
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.
1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania
przetargowego na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny
ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.
419 późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
1.2.zad 2 - Przebudowa drogi gminnej Pęchowo - Będzitówek o długości ok.2302,0 m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr150111 C z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 246 o długości ok.2302,0 m, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 9.
W ramach zadania występuje potrzeba wykonania oddzielnej dokumentacji ( 3 egz.) na włączenie w/w drogi do drogi wojewódzkiej nr 246
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.
1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania
przetargowego na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny
ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz. U. z 2018 r.
poz.419 z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.3.zad 3 - Przebudowa ul. Średniej w Tucznie o długości ok.2199,00 m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr150127 C i część drogi gminnej
niepublicznej o długości ok.2199,00 m z włączeniem do drogi powiatowej nr 2507C, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 10.
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w
formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej
oraz 1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2
egz. w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi
Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna
być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i
realizacji.
h) W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.
1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr
poz.419 z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.4. Zad 4 - Przebudowa drogi gminnej w Niszczewicach o długości ok.1391,0m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej niepublicznej o długości ok.1391,0m, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 11.
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.

1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419
z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.5. Zad 5 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu na Karczówkę o długości
ok.1197,0 m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 150168C o długości ok.1197,0 m, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntową częściowo utwardzona gruzem ceglanym.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 12.
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.

1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.6. Zad 6 - Przebudowa drogi gminnej w Palczynie (Parcela) o długości ok.4157,0 m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 150165 C i nr 150164C o długości ok.4157,0 m, obecnie droga gminna posiada powierzchniowe utwardzenie grysem.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 13.
W ramach zadania występuje potrzeba wykonania oddzielnej dokumentacji ( 3 egz.) na włączenie w/w drogi do drogi wojewódzkiej nr 246
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.

1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.
- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1.1. Zad 7 - Przebudowa drogi gminnej w Gniewkówcu tzw. Sahara o długości ok.1450,0 m
Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr150108 C i odcinek drogi niepublicznej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 246 o długości ok.1450,0 m, obecnie droga gminna posiada nawierzchnię gruntowo-żużlową.
Wstępne założenia - przebudowa drogi polegać ma na wykonaniu nawierzchni bitumicznej (asfaltowej), wykonaniu zjazdów, wykonaniu obustronnych wzmocnionych poboczy oraz odwodnieniu powierzchniowym.
Plan sytuacyjny przedstawiający zakres opracowania stanowi załącznik graficznym nr 14.
W ramach zadania występuje potrzeba wykonania oddzielnej dokumentacji ( 3 egz.) na włączenie w/w drogi do drogi wojewódzkiej nr 246
1.1.1.Zamówienie obejmuje :
1.1.1.1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Aktualną mapę sytuacyjno wysokościową do celów projektowych w skali 1:500
b) Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz. w formie
elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
c) Specyfikację techniczną na wykonanie i odbiór robót 3 egz. w formie papierowej oraz
1 egz. w formie elektronicznej PDF
d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej
(1 egz. w formacie ath oraz 1 egz. PDF)
e) Kosztorys inwestorski 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF)
f) Zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu 5 egz. w formie papierowej oraz 2 egz.
w formie elektronicznej (1 egz. w wersji edytowalnej oraz 1 egz. PDF)
g) Dokumentacja geotechniczna 3 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie
elektronicznej PDF.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca
powinien wykonać odwierty geotechniczne, ilość odwiertów powinna być
wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i realizacji.
h)W pasie drogowym mogą występować zadrzewienia. Należy wykonać
inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki lub podać informację, że nie ma
potrzeby ich wykonywania. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki
drzew do niezbędnego minimum. Jeżeli wystąpi konieczność wycinki drzew
projektant wystąpi z wnioskiem i uzyska decyzję.

1.1.1.1.1.Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia robót budowlanych we
właściwym organie architektoniczno - budowlanym, jeden egzemplarz dokonanego
zgłoszenia robót budowlanych wraz z pieczątką wpływu do organu (oryginał) należy
przekazać zamawiającemu oraz zaświadczenie organu administracji architektoniczno
- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru
wykonania robót budowlanych (oryginał) należy przekazać zamawiającemu wraz z
dokumentacją.
b) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu inwestora decyzji o
środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia,
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień,
decyzji, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, a niezbędne do prawidłowej
realizacji inwestycji,
d) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zadania wszystkie niezbędne
poprawki i uzupełnienia do w/w dokumentacji jakie wynikną po ich sprawdzeniu,
e) W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną należy uzgodnić z
gestorami urządzeń i uwzględnić w projekcie,
f) Wykonawca zobowiązany będzie również do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w trakcie realizacji inwestycji oraz na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane;
g) Wykonawca zobowiązany będzie dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego przed wszczęciem przez Zamawiającego postępowania przetargowego
na wykonanie przebudowy drogi – w ramach zaproponowanej ceny ofertowej,
h) Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
- ustalenia z zamawiającym danych wyjściowych do sporządzenia przedmiarów,
- Wykonawca będzie zobowiązany do skonsultowania wstępnej wersji dokumentacji i
wykonania jej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca na spotkaniu w
siedzibie Zamawiającego przedstawi Zamawiającemu wstępną koncepcję
przebudowy drogi. Zaakceptowana koncepcja będzie podstawą wykonania dalszych
prac.
- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań,
- konsultacja na roboczo z zamawiającym zaproponowanych rozwiązań,
- na etapie projektowania Zamawiający wymaga minimum dwukrotnego
przeprowadzenia konsultacji koncepcji projektu w siedzibie zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji określił właściwości
materiałów z uwzględnieniem art. 29 ustawy i zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1-3 i
5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z późn. zm.).
(Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących
pośrednio lub bezpośrednio narzucanie wykonawcom robót przez podmioty trzecie
konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w
dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się