Budowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa czterotorowej bieżni sprinterskiej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej w Gdyni zgodnie z dokumentacją projektową o nazwie: „Przebudowa bieżni o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gdyni” (stanowiącą załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) opracowaną przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ).
3. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar powyższych robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ).
4. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. ID wniosku 2017/121.
5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacja projektową obejmuje w szczególności:
1) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja,
2) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
3) wykonanie robót ziemnych,
4) wykonanie podbudowy i obrzeży betonowych,
5) wykonanie czterotorowej bieżni o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 566 m2 i szerokości toru 1,22 m, zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną,
6) wykonanie nawierzchni z kostki oraz schodów z poręczami,
7) dostawa i montaż małej architektury w postaci tablicy informacyjnej (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) oraz słupków parkingowych,
8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu,
9) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych.
6. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki:
1) zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny,
2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji,
3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających,
4) mieć jednolity kolor, RAL 5010 (niebieski); Uwaga! Zamawiający zmienia kolor nawierzchni w porównaniu do opisanej w dokumentacji projektowej,
5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 lub równoważnej,
6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta,
7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny,
8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię liczoną od dnia dokonania odbioru końcowego,
9) spełniać następujące parametry techniczne:
a) grubość nawierzchni ≥ 13mm,
b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2
c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%,
d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g,
10) posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w pkt 9) lit. a-d) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB,
11) posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF,
12) zapisy SIWZ dotyczące opisanych parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 10 do SIWZ.
8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.
9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia 01 maja 2019 roku.
10. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności.
12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
13. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy.
14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym.
15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca.
16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.
17. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni.
18. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót.
19. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy.
20. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy.
21. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny.
22. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru.
23. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 24 i 25.
24. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 25.
25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi:
1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy,
2) dokumentację projektową powykonawczą,
3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów,
4) atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń,
5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, nawierzchni, o której mowa ust. 5 pkt. 5,
6) dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 6, 7, 8, 10, 11,
7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni,
26. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót.
27. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji.
28. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej.
29. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni.
30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
31. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
32. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
33. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), osób do realizacji, czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności:
1) wykonaniu robót ziemnych,
2) wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych,
3) wykonaniu robót montażowych.
35. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia.
36. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się