Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowana w ramach Projektu INT77 o tytule „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin“ - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie (działka 119 obr. 20) wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu - realizowanego w ramach Projektu INT77 o tytule „Event- und Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin“ - "Park rekreacyjno - kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie". Realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Objęty opracowaniem fragment Parku Książąt Pomorskich w Koszalinie wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Zachodniopomorskiego pod nr A-1197 (dawniej: 1173), decyzją z dnia 13 czerwca 1983r. jako część założenia przestrzennego zieleni w miejscowości Koszalin o zachowanym ukształtowaniu terenu, ciągach komunikacyjnych i cennym starodrzewie ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Roboty budowlane, w tym: 1.1. Prace rozbiórkowe : • rozbiórka istniejącego budynku projektorni o powierzchni 83,84 m2 i żelbetowych wież oświetleniowych zlokalizowanych w obrębie widowni, • rozbiórka istniejącego ogrodzenia, • demontaż ławek z rozbiórką podpór betonowych (widownia), • rozbiórka płyty betonowej wraz ze schodami (widownia), • rozbiórka elementów stalowych (elementy ślusarskie, barierki, itp.). 1.2. Przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza sceny wraz z zadaszeniem : • powierzchnia zabudowy (projektowana) – 969,08 m2, • powierzchnia całkowita budynku (projektowana) – 2.016,60 m2, • powierzchnia netto budynku (projektowana) – 1.522,80 m2, • powierzchnia zadaszenia budynku Amfiteatru i sceny (projektowana) – 1.997 m2, • kubatura budynku po rozbudowie (projektowana) – 5.592 m3. 1.3. Przebudowa widowni amfiteatralnej w zakresie korekty nachylenia niecki widowni w celu poprawy widoczności, wymiany ławek na krzesełka drewniane ze składanym siedziskiem oraz dostosowaniem schodów pomiędzy sektorami do wymaganych standardów ewakuacyjnych. Na koronie widowni przewiduje się miejsca na toalety przenośne oraz punkty gastronomiczne ustawiane podczas większych wydarzeń artystycznych. Przewidywana jest także galeria techniczna do montażu oświetlenia scenicznego. Powierzchnia widowni po przebudowie: 2565 m2, 4004 miejsca, 7 sektorów. 1.4. Remont istniejącego zadaszenia widowni : • wymiana uszkodzonego poszycia dachu z izolacją i pokryciem dachu – 120m2, • malowanie zabezpieczające natryskowe spodniej powierzchni dachu – 5595m2. 2. Zagospodarowanie terenu, w tym: 2.1. Branża drogowa 2.1.1. Nawierzchnia wokół Amfiteatru (część parku): • nawierzchnia górna warstwa z kostki kamiennej ciętej płomieniowanej gr. 7-9cm, • nawierzchnia pasów górna warstwa z płyt kamiennych granitowych płomieniowanych (grapowanych) o wym. 22x52gr. 7cm. 2.1.2. Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego na koronie Amfiteatru: • nawierzchnia górna warstwa z kostki kamiennej ciętej płomieniowanej gr. 7- 9cm, 2.1.3. Nawierzchnia utwardzeń na widowni Amfiteatru: • Nawierzchnia górna z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bezfazowej gr. 8cm, 2.1.4. Nawierzchnia jezdni do odtworzenia po wykonaniu przyłącza wodociągowego (ul. Kościuszki): • Nawierzchnia górna warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm. 2.1.5. Rozbiórki istniejących nawierzchni. 2.2. Zieleń: • zabezpieczenie istniejących drzew, • humus gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą, • bieżąca pielęgnacja zieleni w trakcje realizacji przebudowy Amfiteatru oraz w okresie jednego roku w okresie gwarancji, • usuniecie drzew i krzewów wraz z frezowaniem karpin, • nasadzenia drzew , krzewów, pnączy i bylin, • rozłożenie kory sosnowej. 2.3. Roboty różne: • ułożenie pasa folii izolacyjnej szer. 60cm przy budynku, • regulacja pionowa studzienek telefonicznych, • regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, • regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, • dostawa i montaż ławek – 1szt, • dostawa i montaż koszy na śmieci – 7szt. 2.4. Ogrodzenie: Montaż systemowego ogrodzenia z paneli 2D cynkowanych malowanych proszkowo , wykonanych z siatki zgrzewanej z prętów stalowych o grubości 8/6/8mm i oczkach 5x20cm wysokości 2m na słupkach systemowych 60x40x2mm w rozstawie co 2,5m w ilości 152,9 mb (w tym 89,7 mb wraz z cokołem betonowym, 9,2 mb bez cokołu i 54,0 mb ma murze). Ponadto należy zamontować 4 automatyczne bramy przesuwne o wym. 4,90x2,0m, 4 furtki o wym. 1,20x2,00m oraz 6 bram rozwieranych o wym. 3,16x2,0m na koronie amfiteatru z bramkami obrotowymi jako elementami systemu kontroli dostępu. 3. Wewnętrzne instalacje sanitarne, w tym: 3.1. Instalację zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 3.2. Instalację kanalizacji sanitarnej, 3.3. Instalację kanalizacji deszczowej, 3.4. Instalację skroplin, 3.5. Instalację centralnego ogrzewania, 3.6. Instalację ciepła technologicznego, 3.7. Instalację wentylacji mechanicznej, 3.8. Instalację chłodzenia. 4. Zewnętrzne instalacje sanitarne, w tym: 4.1. Kanalizacja deszczowa, 4.2. Przyłącze kanalizacji deszczowej, 4.3. Przyłącze wodociągowe, 4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 5. Wewnętrzne instalacje elektryczne, w tym: 5.1. WLZ z układem SZR i trasy kablowe, 5.2. Instalację gniazd wtykowych, 5.3. Instalację oświetlenia ogólnego, 5.4. Oświetlenie sceniczne, 5.5. Oświetlenie awaryjne, 5.6. Instalację odgromową, uziemienia oraz połączeń wyrównawczych, 5.7. System sygnalizacji pożaru SAP, 5.8. Okablowanie strukturalne IT, 5.9. System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, 5.10. Instalację telewizji przemysłowej CCTV, 5.11. Instalację telewizji DVB T, 5.12. System kontroli dostępu. 6. Zewnętrzne instalacje elektryczne, w tym: 6.1. Przebudowę sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla kolidującego z siecią obiektu, 6.2. Oświetlenie zewnętrzne, 6.3. Kanalizację teletechniczną. 7. System elektroakustyczny, w tym: 7.1. System nagłośnienia części widowni Amfiteatru, 7.2. System komunikacji interkomowej, 7.3. System elektroakustyczny sali konferencyjnej, 7.4. Mobilny system nagłośnienia, 7.5. Okablowanie instalacyjne, 7.6. Instalację i uruchomienie systemu elektroakustycznego, 7.7. Konfigurację i szkolenie w zakresie obsługi systemu. 8. Scenotechnikę, w tym: 8.1. Mosty oświetleniowe, 8.2. Sztankiety dekoracyjne, 8.3. Wciągarki łańcuchowe elektryczne, 8.4. System sterowania pracą wciągarek, 8.5. System pomiaru obciążenia, 8.6. System szynowy i zastawki. 9. Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego, zgodnie z zakresem i wytycznymi MEC Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji określa projekt umowy zawarty w Rozdziale V SIWZ, dokumentacja projektowa, na którą składają się projekty budowlane i projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający przekazane przedmiary robót traktuje jako dokumenty informacyjne, ułatwiające Wykonawcy wycenę. Zamawiający udostępnia Wykonawcom pełną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisujące przedmiot zamówienia. Kompletna dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia dostępna jest na stronie na stronie http://ck105.koszalin.ibip.pl w zakładce zamówienia publiczne. Za ustalenie ilości robót niezbędnych do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się