Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ostrowite, Ugoszcz, Mościska oraz główne przewody kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brzuze w tym:

Etap I polegający na rozbudowie kanalizacji sanitarnej na odcinku od K.S.6 do K.S. 24 wraz z przyłączami nr 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17A,18,19 i przepompownią zbiorczą PZ.I obejmujący następujący zakres prac:
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
• Budowę przepompowni ścieków PZ I
• Budowę wjazdu na teren przepompowni PZ I
• Montaż studni rozprężnej S.r.1
• Roboty drogowe
• Budowę przepompowni zbiorczej PZ I – branża elektryczna

Etap II polegający na rozbudowie pozostałego zakresu rzeczowego kanalizacji sanitarnej, tym:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
• Budowa przepompowni przydomowych
• Roboty drogowe
• Budowa przepompowni przydomowych 13 szt. - branża elektryczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz w załącznikach do niej.
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualne braki w przedmiarze robót, pewnych elementów robót, koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilość robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie załączonej dokumentacji.
UWAGA:
Zamawiający zleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy na wykonanie zamówienia.
UWAGA:
W przypadku, gdy w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w SIWZ.
Wykonawca proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, że są one „równoważne” jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie urządzenia i materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i opisie przedmiotu zamówienia. Nie ma możliwości proponowania materiałów „równoważnych” na etapie wykonywania robót. Wykonawca w ofercie przez dołączenie stosownych dokumentów udowodni, że są to przepompownie o parametrach równoważnych (w tym w zakresie trwałości użytkowania i minimalnych kosztach eksploatacji).
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia,
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
Zmiany te wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej w porozumieniu z projektantem.
Roboty budowlane należy skoordynować tak, by umożliwić mieszkańcom oraz innym pojazdom (np. karetki pogotowia, śmieciarki) dojazd do posesji. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji, na trasie budowy sieci kanalizacyjnej i przyłączy zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
Wykonawca będzie zobowiązany odbudować uszkodzoną nawierzchnię i inne elementy infrastruktury technicznej, w związku z tym należy w cenie oferty przewidzieć dodatkowe koszty z tym związane. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych w wykopach należy wykonać odprowadzenie wody powierzchniowo w sposób kontrolowany. Za ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega, że przełączenie posesji z istniejących szamb do sieci kanalizacji musi nastąpić w jak najkrótszym możliwie czasie i w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla użytkowników.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się